Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 17 май 2019 г. — MK/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-388/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: MK

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 12 във връзка с членове 56, 57 и 58 от Договора за създаване на Европейската общност [понастоящем членове 18, 63, 64 и 65 от Договора за функционирането на Европейския съюз] да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като разглежданата в настоящото производство (член 43, параграф 2 от Кодекса за ДДФЛ, одобрен с Декрет-закон № 442.°-A/88 от 30 ноември 1988 г., изменен със Закон № 109-B/2001 от 27 декември 2001 г., с изменения, въведени със Закон № 67.°-A/2007 от 31 декември 2007 г., с добавянето на параграфи 7 и 8 (понастоящем 9 и 10) към член 72 от Кодекса за ДДФЛ, за да се позволи капиталовите печалби, получени от продажбата на недвижими имоти с местонахождение в една държава членка (Португалия), да не се облагат факултативно с данъчна тежест, надхвърляща приложимата за същия вид сделка към доходите, получени от местно лице за държавата по местонахождение на имотите?

____________