Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 17 maj 2019 – MK mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-388/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i det nationella målet

Sökande: MK

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfråga

Ska bestämmelserna i artiklarna 12, 56, 57 och 58 i Fördraget om Europeiska gemenskapen (nu artiklarna 18, 63, 64 och 65 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) sammantagna tolkas så, att de utgör hinder för nationell lagstiftning, såsom den som är i fråga i förevarande mål (artikel 43.2 i inkomstskattelagen, som antagits genom lagdekret nr 442-A/88 av den 30 november, i dess lydelse enligt lag nr 109-B/2001 av den 27 december), med de ändringar som gjorts genom lag nr 67-A/2007 av den 31 december, varvid punkterna 7 och 8 (nu punkterna 9 och 10) lagts till i artikel 72 i inkomstskattelagen, vilken innebär att en kapitalvinst från avyttring av fast egendom belägen i en medlemsstat (Portugal) som görs av en person som har hemvist i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (Frankrike) inte beskattas hårdare än en kapitalvinst som realiseras av en person med hemvist i den stat i vilken den fasta egendomen är belägen, för samma typ av transaktion, endast om den skattskyldiga personen har gjort ett val av denna innebörd?

____________