Language of document :

2019 m. balandžio 18 d. Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Centraal Israëlitisch Consistorie van België ir kt., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België ir kt., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW ir kt., įstojusios į bylą šalys: LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Poultry BVBA ir kt., Centraal Israëlitisch Consistorie van België ir kt., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

(Byla C-336/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Grondwettelijk Hof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Centraal Israëlitisch Consistorie van België ir kt., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België ir kt., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW ir kt.

Įstojusios į bylą šalys: LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Poultry BVBA ir kt., Centraal Israëlitisch Consistorie van België ir kt., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamento Nr. 1099/20091 dėl žudomų gyvūnų apsaugos 26 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktą reikia aiškinti taip, kad valstybėms narėms yra leidžiama, nukrypstant nuo šio reglamento 4 straipsnio 4 dalyje nustatytos išimties ir siekiant didinti gyvūnų gerovę, priimti tokius teisės aktus, kaip antai Decreet van het Vlaamse Gewest van 7 juli 2017 houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (2017 m. liepos 7 d. Flandrijos regiono dekretas, kuriuo iš dalies keičiamas 1986 m. rugpjūčio 14 d. Gyvūnų apsaugos ir gerovės įstatymas dėl leistinų gyvūnų skerdimo metodų), kuriuose, viena vertus, yra numatytas draudimas skersti gyvūnus jų neapsvaiginus, taikomas ir gyvūnų skerdimui religinėms apeigoms atlikti būtinais metodais, kita vertus, skerdimui religinėms apeigoms atlikti būtinais metodais nustatomas alternatyvus apsvaiginimo būdas, kuris neturi lemti gyvūno mirties?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar, jei minėtojo reglamento 26 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas turi būti aiškinamas taip, kaip nurodyta pirmajame prejudiciniame klausime, jis pažeidžia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnio 1 dalį?

3.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: jei minėtojo reglamento 26 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas, siejamas su 4 straipsnio 4 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kaip nurodyta pirmajame prejudiciniame klausime, ar jis pažeidžia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20, 21 ir 22 straipsnius, nes gyvūnų skerdimui specialiais religinėms apeigoms atlikti būtinais metodais yra numatyta tik su tam tikromis sąlygomis susieta pareigos apsvaiginti gyvūną išimtis (4 straipsnio 4 dalis, siejama su 26 straipsnio 2 dalimi), o dėl gyvūnų žudymo medžiojant, žvejybos metu ar per kultūros ar sporto renginius, pateikiant tam tikrus motyvus reglamento konstatuojamosiose dalyse, yra nustatyta, kad šios veiklos nepatenka į reglamento taikymo sritį arba kad jų atveju netaikoma pareiga apsvaiginti žudomą gyvūną (1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 3 dalis)?

____________

1 OL L 303, 2009, p. 1.