Language of document :

Жалба, подадена на 20 юни 2019 г. от Федерална република Германия срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 10 април 2019 г. по дело T-229/17, Федерална република Германия/Европейска Комисия

(Дело C-475/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Федерална република Германия (представители: J. Möller, представител, M. Kottmann, M. Winkelmüller, F. van Schewick, адвокати)

Други страни в производството: Европейска комисия, Република Финландия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд на Европейския съюз от 10 април 2019 г. по дело T-229/17, Федерална република Германия срещу Европейската комисия,

да отмени Решение (ЕС) 2017/133 на Комисията от 25 януари 2017 година относно запазването с ограничение в Официален вестник на Европейския съюз на позоваването на хармонизирания стандарт EN 14342:2013 „Подова настилка от дървесина и паркет: Характеристики, оценка на съответствието и маркировка“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета1 ,

да отмени Решение (ЕС) 2017/145 на Комисията от 25 януари 2017 година относно запазването с ограничение в Официален вестник на Европейския съюз на позоваването на хармонизирания стандарт EN 14904:2006 „Покрития за спортни площадки. Използване на покрития за много спортове на закрито. Изисквания“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета2 ,

да отмени Съобщенията на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 10 март 2017 г., 11 август 2017 г., 15 декември 2017 г. и 9 март 2018 г.3 , в частта в която се отнасят до стандарти EN 14342:2013 и EN 14904:2006,

при условията на евентуалност съответно към точки 2, 3 и 4, да върне делото на Общия съд,

да осъди Комисията за да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните три основания:

Първо, обжалваното съдебно решение нарушавало член 263, първа алинея ДФЕС, тъй като исканията на Федерална република Германия за отмяна на обжалваните съобщения са отхвърлени като недопустими. Общият съд не съобразил, че обжалваните съобщения са предназначени да създадат задължителни правни последици, които не са идентични с правните последици на обжалваните решения.

Второ, обжалваното съдебно решение нарушавало член 18, параграф 2 във връзка с член 17, параграф 5 от Регламент № 305/2011. Общият съд не съобразил, че чрез тези разпоредби Комисията има правото, но и задължението да приеме една от препоръчаните от Федерална република Германия мерки.

Трето, обжалваното съдебно решение нарушавало член 18, параграф 2 във връзка с член 3, параграфи 1 и 2 и член 17, параграф 3 от Регламент № 305/2011. Общият съд не съобразил, че чрез тези разпоредби Комисията е задължена да прецени дали стандартите, предмет на делото, застрашават спазването на основните изисквания към строежите.

____________

1 ОВ L 21, 2017 г., стр. 113.

2 ОВ L 22, 2017 г., стр. 62.

3 ОВ C 76, 2017 г., стр. 32; ОВ C 267, 2017 г., стр. 16; ОВ C 435, 2017 г., стр. 41; ОВ C 92, 2018 г., стр. 139.