Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. června 2019 Spolkovou republikou Německo proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 10. dubna 2019 ve věci T-229/17, Spolková republika Německo v. Evropská komise

(Věc C-475/18 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Spolková republika Německo (zástupci: J. Möller, zástupce, M. Kottmann, M. Winkelmüller, F. van Schewick, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Finská republika

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 10. dubna 2019 ve věci T-229/17, Spolková republika Německo v. Evropská komise;

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2017/133 ze dne 25. ledna 2017 o zachování odkazu na harmonizovanou normu EN 14342:2013 „Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení“ v Úředním věstníku Evropské unie s omezením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 1 ;

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2017/145 ze dne 25. ledna 2017 o zachování odkazu na harmonizovanou normu EN 14904:2006 „Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití: Specifikace“ v Úředním věstníku Evropské unie s omezením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 2 ;

zrušil sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 10. března 2017, ze dne 11. srpna 2017, ze dne 15. prosince 2017 a ze dne 9. března 20183 v rozsahu, v němž se vztahují na harmonizované normy EN 14342:2013 a EN 14904:2006;

podpůrně ohledně bodu 2, 3 a 4 vrátil věc Tribunálu;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka tři následující důvody kasačního opravného prostředku:

Zaprvé napadený rozsudek porušuje čl. 263 odst. 1 SFEU tím, že návrhová žádání Spolkové republiky Německo na zrušení napadených sdělení byla odmítnuta jako nepřípustná. Tribunál nezohlednil, že účelem napadených sdělení je vyvolat závazné právní účinky, které nejsou totožné s právními účinky napadených rozhodnutí.

Zadruhé napadený rozsudek porušuje čl. 18 odst. 2 ve spojení s čl. 17 odst. 5 nařízení č. 305/2011. Tribunál nezohlednil, že Komise je na základě těchto ustanovení oprávněna a současně povinna přijmout opatření navrhovaná Spolkovou republikou Německo.

Zatřetí napadený rozsudek porušuje čl. 18 odst. 2 ve spojení s čl. 3 odst. 1 a 2, jakož i čl. 17 odst. 3 nařízení č. 305/2011. Tribunál nezohlednil, že Komise je na základě těchto ustanovení povinna přezkoumat, zda sporné normy ohrozily dodržení základních požadavků na stavby.

____________

1 Úř. věst. 2017, L 21, s. 113.

2 Úř. věst. 2017, L 22, s. 62.

3 Úř. věst. 2017, C 76, s. 32; Úř. věst. 2017, C 267, s. 16; Úř. věst. 2017, C 435, s. 41; Úř. věst. 2018, C 92, s. 139.