Language of document :

Saksamaa Liitvabariigi 20. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 10. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-229/17: Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-475/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: advokaadid J. Möller, M. Kottmann, M. Winkelmüller, F. van Schewick)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Soome Vabariik

Apellandi nõuded

1.    tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 10. aprilli 2019. aasta otsus kohtuasjas T-229/17: Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon;

2.    tühistada komisjoni 25. jaanuari 2017. aasta otsus (EL) 2017/133, mis käsitleb harmoneeritud standardi EN 14342:2013 „Puidust põrandakate ja parkett. Omadused, vastavushindamine ja märgistamine“ viite piiranguga säilitamist Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 305/20111 ;

3.    tühistada komisjoni 25. jaanuari 2017. aasta otsus (EL) 2017/145, mis käsitleb harmoneeritud standardi EN 14904:2006 „Spordiväljakute pinnakatted. Erinevatele spordialadele mõeldud siseruumide pinnakatted. Spetsifikatsioon“ viite piiranguga säilitamist Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 305/20112 ;

4.    tühistada komisjoni 10. märtsi 2017. aasta teatis, 11. augusti 2017. aasta teatis, 15. detsembri 2017. aasta teatis ja 9. märtsi 2018. aasta teatis3 seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, rakendamisega, kuivõrd selles viidatakse harmoneeritud standarditele EN 14342:2013 ja EN 14904:2006;

5.    teise võimalusena saata asi punktide 2, 3 ja 4 osas Üldkohtule tagasi;

6.    mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant tugineb enda apellatsioonkaebuses kolmele väitele:

Esiteks on vaidlustatud kohtuotsus vastuolus ELTL artikli 263 lõikega 1, sest Saksamaa Liitvabariigi nõue vaidlustatud teatised tühistada lükati vastuvõetamatuse tõttu tagasi. Üldkohus jättis tähelepanuta, et vaidlustatud teatised on mõeldud selliste siduvate õiguslike tagajärgede tekitamiseks, mis ei ole samasugused vaidlustatud otsuste õiguslike tagajärgedega.

Teiseks on vaidlustatud kohtuotsus vastuolus määruse nr 305/2011 artikli 18 lõikega 2 koostoimes artikli 17 lõikega 5. Üldkohus jättis tähelepanuta, et komisjoni volitati ja kohustati selles sättes võtma Saksamaa Liitvabariigi soovitud meetmeid.

Kolmandaks on vaidlustatud kohtuotsus vastuolus määruse nr 305/2011 artikli 18 lõikega 2 koostoimes artikli 3 lõigetega 1 ja 2 ning artikli 17 lõikega 3. Üldkohus jättis tähelepanuta, et komisjoni kohustati selles sättes kontrollima, kas vaidlusalused normid ohustavad ehitiste põhinõuetest kinnipidamist.

____________

1 ELT 2017, L 21, lk 113.

2 ELT 2017, L 22, lk 62.

3 ELT 2017, C 76, lk 32; ELT 2017, C 267, lk 16; ELT 2017, C 435, lk 41; ELT 2018, C 92, lk 139.