Language of document :

Valitus, jonka Saksan liittotasavalta on tehnyt 20.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-229/17, Saksa v. komissio, 10.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-475/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: J. Möller sekä M. Kottmann, M. Winkelmüller ja F. van Schewick, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Suomen tasavalta

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan yleisen tuomioistuimen asiassa T-229/17, Saksan liittotasavalta vastaan Euroopan komissio, 10.4.2019 antaman tuomion

kumoamaan yhdenmukaistetun standardin EN 14342:2013 ”Puiset lattianpäällysteet. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkintä” viitetietojen säilyttämisestä varauksin Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 nojalla 25.1.2017 annetun komission päätöksen (EU) 2017/1331

kumoamaan yhdenmukaistetun standardin EN 14904:2006 ”Liikuntapaikkojen pintarakenteet. Monitoimikäyttöön tarkoitettujen sisäurheilutilojen pintarakenteet. Määrittely” viitetietojen säilyttämisestä varauksin Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti 25.1.2017 annetun komission päätöksen (EU) 2017/1452

kumoamaan 10.3.2017, 11.8.2017, 15.12.2017 ja 9.3.2018 annetut komission tiedonannot,3 jotka liittyvät rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täytäntöönpanoon, siltä osin kuin kyseisissä tiedonannoissa viitataan yhdenmukaistettuihin standardeihin EN 14342:2013 ja EN 14904:2006

vaatimusten toiseen, kolmanteen ja neljänteen kohtaan nähden toissijaisesti palauttamaan asian yleiseen tuomioistuimeen

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen.

Valittaja katsoo ensinnäkin, että valituksenalaisella tuomiolla rikotaan SEUT 263 artiklan 1 kohtaa, koska siinä jätetään tutkimatta Saksan liittotasavallan vaatimukset, jotka koskevat riidanalaisten tiedonantojen kumoamista. Valittajan mukaan yleinen tuomioistuin on jättänyt ottamatta huomioon sen, että riidanalaisten tiedonantojen tarkoituksena on synnyttää sitovia oikeusvaikutuksia, jotka eivät ole täysin samanlaisia kuin riidanalaisten päätösten oikeusvaikutukset.

Toiseksi valittaja esittää, että valituksenalaisella tuomiolla rikotaan asetuksen N:o 305/2011 18 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä 17 artiklan 5 kohdan kanssa. Valittaja katsoo, ettei yleinen tuomioistuin ole ottanut huomioon sitä, että kyseisten säännösten nojalla komissio oli sekä toimivaltainen että velvollinen toteuttamaan Saksan liittotasavallan ehdottaman toimenpiteen.

Kolmanneksi valittaja katsoo, että valituksenalaisella tuomiolla rikotaan asetuksen N:o 305/2011 18 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä 3 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 17 artiklan 3 kohdan kanssa. Valittaja toteaa, että yleinen tuomioistuin on jättänyt ottamatta huomioon sen, että komissio oli kyseisten säännösten nojalla velvollinen tutkimaan, vaaransivatko kyseiset standardit rakennusurakoihin sovellettavien perustavanlaatuisten vaatimusten noudattamisen.

____________

1 EUVL 2017, L 21, s. 113.

2 EUVL 2017, L 22, s. 62.

3 EUVL 2017, C 76, s. 32; EUVL 2017, C 267, s. 16 ; EUVL 2017, C 435, s. 41 ; EUVL 2018, C 92, s. 139.