Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-229/17. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2019. április 10-én hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2019. június 20-án benyújtott fellebbezés

(C-475/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: J. Möller meghatalmazott, M. Kottmann, M. Winkelmüller és F. van Schewick Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Finn Köztársaság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének a T-229/17. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2019. április 10-én hozott ítéletét;

semmisítse meg az EN 14342:2013 „Fa padlóburkolatok. Jellemzők, megfelelőségértékelés, jelölés” harmonizált szabványra való hivatkozás korlátozással való, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő fenntartásáról szóló, 2017. január 25-i (EU) 2017/133 bizottsági határozatot;1

semmisítse meg az EN 14904:2006 „Sportpályaburkolatok. Többcélú sportolásra alkalmas beltéri burkolatok. Előírások” harmonizált szabványra való hivatkozás korlátozással való, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő fenntartásáról szóló, 2017. január 25-i (EU) 2017/145 bizottsági határozatot;2

semmisítse meg a Bizottságnak az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete végrehajtása keretében kiadott, 2017. március 10-i, 2017. augusztus 11-i, 2017. december 17-i és 2018. március 9-i közleményeket,3 amennyiben azok az EN 14342:2013 és az EN 14904:2006 szabványokra vonatkoznak;

másodlagosan, a 2., 3. és 4. pont vonatkozásában utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező fellebbezésének alátámasztására három jogalapra hivatkozik:

Először is, a megtámadott ítélet sérti az EUMSZ 263. cikk első bekezdését, mivel a Németországi Szövetségi Köztársaságnak a vitatott közlemények megsemmisítése iránti kérelmeit mint elfogadhatatlant elutasította. A Törvényszék figyelmen kívül hagyta azt, hogy a vitatott nyilatkozatok a vitatott határozatok joghatásaival nem azonos, kötelező joghatás kiváltására voltak hivatottak.

Másodszor, a megtámadott ítélet sérti a 305/2011 rendelet 17. cikkének (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett 18. cikkének (2) bekezdését. A Törvényszék figyelmen kívül hagyta azt, hogy a Bizottság e rendelkezések alapján nemcsak jogosult, hanem köteles is lett volna megtenni a Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt intézkedéseket.

Harmadszor, a megtámadott ítélet sérti a 305/2011 rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdésével, illetve 17. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 18. cikkének (2) bekezdését. A Törvényszék figyelmen kívül hagyta azt, hogy a Bizottság e rendelkezések alapján köteles lett volna vizsgálni azt, hogy a jogvita tárgyát képező szabványok veszélyeztetik-e az építési munkálatok alapkövetelményeinek betartását.

____________

1 HL 2017. L 21., 113. o.

2 HL 2017. L 22., 62. o.

3 HL 2017. C 76., 32. o.; HL 2017. C 267., 16. o.; HL 2017. C 435., 41. o.; HL 2018. C 92., 139. o,