Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgicko) 10. mája 2019 – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Weareone.World BVBA, Wecandance NV

(vec C-372/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Žalovaní: Weareone.World BVBA, Wecandance NV

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 102 ZFEÚ, prípadne v spojení s článkom 16 smernice 2014/26/EÚ1 „o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu“ vykladať v tom zmysle, že k zneužívaniu dominantného postavenia dochádza, ak organizácia kolektívnej správy autorských práv, ktorá má v členskom štáte faktické monopolné postavenie, uplatňuje voči usporiadateľom hudobných podujatí za právo na verejný prenos hudobných diel schému odmeňovania, ktorá je okrem iného založená na výške obratu a

1.    vychádza z odstupňovanej paušálnej sadzby namiesto sadzby, ktorá (s pomocou moderných technických zariadení) zohľadňuje presný podiel repertoáru spravovaného organizáciou kolektívnej správy na hudbe, ktorá bola prehrávaná počas podujatia?

2.    podľa ktorej závisí výška odmien za licencie aj od vonkajších faktorov, ako napríklad od ceny vstupného, ceny jedla a nápojov, rozpočtu pre účinkujúcich umelcov a od rozpočtu na iné položky, ako napríklad na výzdobu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 84, 2014, s. 72.