Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgien) den 10 maj 2019 – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) mot Weareone.World BVBA, Wecandance NV

(Mål C-372/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parter i det nationella målet

Klagande: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Motpart: Weareone.World BVBA, Wecandance NV

Tolkningsfrågor

Ska artikel 102 FEUF, eventuellt jämförd med artikel 16 i [Europaparlamentets och rådets] direktiv 2014/26/EU [av den 26 februari 2014]1 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, tolkas så, att det rör sig om missbruk av en dominerande ställning om en upphovsrättsorganisation, som i en medlemsstat har en faktisk monopolställning för rätten till överföring av musikaliska verk till allmänheten, gentemot arrangörer av musikevenemang tillämpar en ersättningsmodell som bland annat grundas på omsättning, och därvidlag

1.    tillämpar en schablontariff uppdelad på olika tariffklasser, i stället för en tariff som (med hjälp av de senaste tekniska hjälpmedlen) tar hänsyn till den exakta andel av upphovsrättsorganisationens skyddade musikrepertoar som spelas under evenemanget?

2.    även låter externa inslag som bland annat biljettpriset, konsumtionspriset, artistbudgeten för de uppträdande artisterna och budgeten för andra inslag, såsom dekor, ligga till grund för licensavgifterna?

____________

1     EUT L 84, 2014, s. 72.