Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Belgien) den 17. maj 2019 – RTS infra BVBA og Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel mod Vlaams Gewest

(Sag C-387/19)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Raad van State

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: RTS infra BVBA og Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel

Sagsøgt: Vlaams Gewest

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 57, stk. 4, litra c) og g), jf. stk. 6 og 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU 1 af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF fortolkes således, at de er til hinder for en anvendelse, hvorved den økonomiske aktør er forpligtet til af egen drift at levere bevis for de foranstaltninger, som denne aktør har truffet for at vise sin pålidelighed?

I bekræftende fald, har artikel 57, stk. 4, litra c) og g), jf. stk. 6 og 7, i direktiv 2014/24 fortolket på denne måde direkte virkning?

____________

1     EUT 2014, L 94, s. 65.