Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. maijā iesniedza Raad van State (Beļģija) – RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel/Vlaams Gewest

(Lieta C-387/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Prasītājas: RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel

Atbildētājs: Vlaams Gewest

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK 1 57. panta 4. punkta c) un g) apakšpunkts, lasot kopsakarā ar 6. un 7. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauta tāda piemērošana, saskaņā ar kuru ekonomikas dalībniekam pēc savas ierosmes ir jāsniedz pierādījumi par pasākumiem, ko tas ir veicis, lai pierādītu savu uzticamību;

2.    Ja tas tā ir, vai šādi interpretētais Direktīvas 2014/24/ES 57. panta 4. punkta c) un g) apakšpunkts, lasot kopsakarā ar 6. un 7. punktu, ir tieši piemērojams?

____________

1 OV 2014, L 94, 65. lpp.