Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Belgicko) 17. mája 2019 – RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel/Vlaams Gewest

(vec C-387/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel

Žalovaný: Vlaams Gewest

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 57 ods. 4 písm. c) a g) v spojení s odsekmi 6 a 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ1 z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES vykladať v tom zmysle, že bráni takému uplatneniu, podľa ktorého je hospodársky subjekt povinný z vlastnej iniciatívy predložil dôkaz o opatreniach, ktoré prijal s cieľom preukázať svoju spoľahlivosť?

V prípade kladnej odpovede: má takto vykladaný článok 57 ods. 4 písm. c) a g) v spojení s odsekmi 6 a 7 [smernice 2014/24] priamy účinok?

____________

1 Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65.