Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Belgien) den 17 maj 2019 – RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel mot Vlaams Gewest

(Mål C-387/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i det nationella målet

Klagande: RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel

Motpart: Vlaams Gewest

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 57.4 c och g, jämförd med artikel 57.6 och 57.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU1 av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG tolkas så, att den strider mot en tillämpning som innebär att en ekonomisk aktör förpliktas att på eget initiativ lämna bevis på vilka åtgärder som denne har vidtagit för att visa sin tillförlitlighet?

2.    Om så är fallet, har artikel 57.4 c och g, jämförd med artikel 57.6 och 57.7 i [direktiv 2014/24], såsom denna tolkats ovan, direkt effekt?

____________

1     EUT L 94, 2014, s. 65.