Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 24. maja 2019 – Société Générale SA/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Zadeva C-403/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Société Générale SA

Nasprotna stranka: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali ob upoštevanju člena 56 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je postal člen 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije, dejstvo, da uporaba pravil iz točke 5 tega sklepa, da se kompenzira dvojna obdavčitev dividend, ki jih družbi, zavezani plačilu davka od dohodkov pravnih oseb v državi članici svojega rezidentstva, izplača družba z rezidentstvom v drugi državi, in za katere zaradi izvajanja davčne pristojnosti te države velja odtegljaj pri viru, lahko poslabša položaj poslov v zvezi z vrednostnimi papirji tujih družb, ki jih izvedejo družbe, ki so zavezane plačilu davka od dohodkov pravnih oseb v prvi državi, pomeni, da je ta država, če je izbrala možnost kompenzacije dvojnega obdavčevanja, presegla odpoved prejemanja davčnih prihodkov, ki bi jih prejela na podlagi obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb na zadevne dividende?

____________