Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 24 maj 2019 – Société Générale SA mot Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Mål C-403/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Klagande: Société Générale SA

Motpart: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Tolkningsfråga/Giltighetsfråga

Innebär den omständigheten att tillämpningen av [skatterättsliga] bestämmelser, som syftar till att kompensera för att sådana utdelningar som ett bolag som är föremål för bolagsskatt i den medlemsstat där det har sitt hemvist erhåller från en annan medlemsstat dubbelbeskattas, på grund av att sistnämnda stat utövar sin beskattningsrätt genom att ta ut källskatt, kan ge upphov till en nackdel för handel med värdepapper i utländska bolag som bedrivs av bolag som är skattskyldiga till bolagsskatt i den förstnämnda medlemsstaten – mot bakgrund av artikel 56 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, sedermera artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – att den medlemsstaten, för det fall att den har valt att kompensera för dubbelbeskattningen, har vidtagit åtgärder som går längre än en avsägelse av de skatteintäkter som den skulle uppbära genom att beskatta sådan utdelning från utlandet genom bolagsskatt?

____________