Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag, ’s-Hertogenboschi kohtumaja (Madalmaad) 12. juunil 2019 – TQ versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(kohtuasi C-441/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Den Haag, ’s-Hertogenboschi kohtumaja

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: TQ

Vastustaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2008/115/EÜ1 (edaspidi „tagasisaatmisdirektiiv“) artiklit 10 koosmõjus Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklitega 4 ja 24, tagasisaatmisdirektiivi põhjendust 22 ja artikli 5 punkti a ning direktiivi 2011/95/EL2 (edaspidi „kvalifitseerumisdirektiiv“) artiklit 15 tuleb tõlgendada nii, et enne seda, kui liikmesriik kohustab saatjata alaealist tagasi pöörduma, peab ta uurima, kas päritoluriigis on põhimõtteliselt olemas ja kättesaadav sobiv vastuvõtuvõimalus, ning selle olemasolus veenduma?

Kas tagasisaatmisdirektiivi artikli 6 lõiget 1 koosmõjus harta artikliga 21 tuleb tõlgendada nii, et oma territooriumil seaduslikult viibimise õiguse andmisel ei või liikmesriik teha vahet vanuse alusel, kui tuvastatakse, et saatjata alaealisele ei saa anda pagulase ega täiendava kaitse saaja staatust?

Kas tagasisaatmisdirektiivi artikli 6 lõiget 4 tuleb tõlgendada nii, et tagasisaatmisotsuse täitmine tuleb peatada ja seega tunnustada riigis seaduslikult viibimise õigust, kui saatjata alaealine oma tagasipöördumiskohustust ei täida ja liikmesriik ei võta ega hakka võtma konkreetseid meetmeid tema väljasaatmiseks? Kas tagasisaatmisdirektiivi artikli 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui saatjata alaealise suhtes tehakse tagasisaatmisotsus, võtmata seejärel meetmeid väljasaatmiseks, enne kui saatjata alaealine on saanud 18aastaseks, on tegemist lojaalse koostöö ja liidule lojaalsuse põhimõtete rikkumisega?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT 2008, L 348, lk 98).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT 2011, L 337, lk 9).