Language of document :

2019 m. birželio 12 d. Rechtbank Den Haag, Sitzungsort ’s-Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TQ / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Byla C-441/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort ’s-Hertogenbosch

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: TQ

Atsakovas: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 2008/115/EB1 (toliau – Grąžinimo direktyva) 10 straipsnį, taikomą kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 4 ir 24 straipsniais, Grąžinimo direktyvos 22 konstatuojamąja dalimi ir 5 straipsnio a punktu bei Direktyvos 2011/95/ES2 (toliau – Pripažinimo direktyva) 15 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad valstybė narė, prieš nustatydama nelydimam nepilnamečiui prievolę grįžti, turi įsitikinti ir atlikti tyrimą, ar iš esmės kilmės šalyje bet kuriuo atveju yra tinkamos galimybės jį priimti ir ar jos yra prieinamos?

Ar Grąžinimo direktyvos 6 straipsnio 1 dalį, taikomą kartu su Chartijos 21 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad valstybė narė, leisdama teisėtai likti jos teritorijoje, neturi teisės skirstyti pagal amžių, jeigu nustatoma, kad nelydimas nepilnametis negali gauti nei pabėgėlio statuso, nei papildomos apsaugos?

Ar Grąžinimo direktyvos 6 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad turi būti panaikinta prievolė grįžti ir suteikta teisė teisėtai likti šalyje, jeigu nelydimas nepilnametis nevykdo prievolės grįžti, o valstybė narė nesiima ir nesiims jokių konkrečių veiksmų jam išsiųsti? Ar Grąžinimo direktyvos 8 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad pažeidžiamas lojalumo principas ir lojalumo Bendrijai principas, jeigu sprendimas grąžinti priimamas dėl nelydimo nepilnamečio, nors po to nesiimama veiksmų dėl jo išsiuntimo tol, kol nepilnamečiui sukaks 18 metų?

____________

1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008, p. 98).

2 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011, p. 9).