Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Holandsko) 12. júna 2019 – TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(vec C-441/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: TQ

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 10 smernice 2008/115/ES1 (ďalej len „smernica o návrate“) v spojení s článkami 4 a 24 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), odôvodnenie 22 a článok 5 písm. a) smernice o návrate, ako aj článok 15 smernice 2011/95/EÚ2 (ďalej len „smernica o oprávnení“) vykladať v tom zmysle, že členský štát sa predtým, než maloletému bez sprievodu uloží povinnosť návratu, musí ubezpečiť a preskúmať, či v krajine pôvodu v každom prípade v zásade existuje a je dostupná vhodná možnosť prijatia?

2.    Má sa článok 6 ods. 1 smernice o návrate v spojení s článkom 21 Charty vykladať v tom zmysle, že členský štát pri priznávaní legálneho pobytu na jeho území nie je oprávnený rozlišovať podľa veku, ak je isté, že maloletý bez sprievodu nemôže získať ani postavenie utečenca, ani doplnkovú ochranu?

3.    Má sa článok 6 ods. 4 smernice o návrate vykladať v tom zmysle, že povinnosť návratu treba pozastaviť, a teda priznať legálny pobyt, ak si maloletý bez sprievodu nesplní povinnosť návratu a členský štát neprijal a neprijme žiadne konkrétne opatrenia na účely vyhostenia? Má sa článok 8 ods. 1 smernice o návrate vykladať v tom zmysle, že treba vychádzať z porušenia zásady lojality a zásady vzájomnej lojality Spoločenstva, ak je voči maloletému bez sprievodu vydané rozhodnutie o návrate bez toho, aby sa následne pristúpilo k vyhosteniu dovtedy, kým maloletý bez sprievodu nedovŕši vek 18 rokov?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 2011, s. 9).