Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nizozemska) 12. junija 2019 – TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Zadeva C-441/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: TQ

Tožena stranka: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 10 Listine Direktive 2008/115/ES1 (v nadaljevanju: Direktiva o vračanju) v povezavi s členoma 4 in 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), uvodno izjavo 22 in členom 5(a) Direktive o vračanju ter členom 15 Direktive 2011/95/EU2 (v nadaljevanju: Direktiva o pogojih) razlagati tako, da se mora država članica – preden mladoletniku brez spremstva naloži obveznost vrnitve – prepričati, ali v izvorni državi vsekakor načeloma obstaja in je na voljo primeren sprejem, in glede tega opraviti preiskavo?

2.    Ali je treba člen 6(1) Direktive o vračanju v povezavi s členom 21 Listine razlagati tako, da državi članici ni dovoljeno razlikovanje glede na starost pri odobritvi zakonitega prebivanja na njenem ozemlju, kadar se ugotovi, da mladoletniku brez spremstva ni mogoče priznati statusa begunca ali subsidiarne zaščite?

3.    Ali je treba člen 6(4) Direktive o vračanju razlagati tako, da je treba, če mladoletnik brez spremstva ne upošteva obveznosti vrnitve in če država članica ne opravi in ne bo opravila konkretnih dejanj za odstranitev, odložiti obveznost vrnitve in s tem priznati zakonito prebivanje? Ali je treba člen 8(1) Direktive o vračanju razlagati tako, da je treba šteti, da je izdaja odločbe o vrnitvi mladoletniku brez spremstva, ne da bi se naknadno opravila dejanja za odstranitev, dokler mladoletnik brez spremstva ne doseže starosti osemnajst let, v nasprotju z načelom lojalnega sodelovanja in načelom lojalnosti do Skupnosti?

____________

1 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL 2008, L 348, str. 98).

2 Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL 2011, L 337, str. 9).