Language of document :

2019 m. gegužės 31 d. Cour administrative (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Liuksemburgo Didžioji Hercogystė / L

(Byla C-437/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour administrative

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Kita apeliacinio proceso šalis: L

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2011/161 20 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad besikreipiančiosios valstybės narės institucijos pateiktas prašymas keistis informacija atitinka toje nuostatoje nustatytus identifikavimo reikalavimus tuo atveju, kai ši institucija prašyme keistis informacija minimus mokesčių mokėtojus nurodo tik kaip juridinio asmens akcininką ir ekonominės naudos gavėją, o besikreipiančioji valdžios institucija tų mokesčių mokėtojų anksčiau nebuvo įvardijusi ir atskirai identifikavusi?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar tos pačios direktyvos 1 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad numatomo reikalingumo standarto laikymasis reiškia, jog besikreipiančiosios valstybės narės institucija, siekdama nustatyti, kad nevykdoma atsitiktinė informacijos paieška, nepaisydama to, kad nurodyti mokesčių mokėtojai atskirai neidentifikuoti, gali, remdamasi aiškiais ir pakankamais paaiškinimais, pagrįsti, kad ji atlieka tikslinį nedidelės asmenų grupės tyrimą, o ne vien bendrąjį mokesčių kontrolės tyrimą, ir kad šis tyrimas pateisinamas dėl pagrįstų įtarimų, kad nesilaikoma aiškios teisės aktuose įtvirtintos prievolės?

3.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tuo atveju, jei:

asmuo, kuriam kompetentinga valstybės narės, į kurią kreipiamasi, institucija skyrė administracinę piniginę baudą už tai, kad jis nevykdo administracinio sprendimo, kuriuo įpareigojamas pateikti informaciją, kai nacionalinės mokesčių institucijos ja keičiasi pagal Direktyvą 2011/16, ir tokio sprendimo negalima apskųsti vadovaujantis valstybės narės, į kurią kreipiamasi, nacionaline teise, užginčijo šio sprendimo teisėtumą atskirai pateikdamas skundą dėl piniginės baudos ir

su Direktyvos 2011/16 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta būtiniausia informacija susipažino tik per teismo procesą, pradėtą gavus jo skundą dėl minėtos baudos,

atskirai galutinai pripažinus jo atžvilgiu priimto sprendimo dėl įpareigojimo ir sprendimo skirti baudą galiojimą, jam turi būti nustatytas atidėjimo laikotarpis baudai sumokėti, kad, susipažinęs su kompetentingo teismo galutinai patvirtinta numatomai reikalinga informacija, galėtų įvykdyti sprendimą dėl įpareigojimo?

____________

1 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011, p. 1).