Language of document :

Преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило на 3 май 2019 г. — De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Дело C-361/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Страни в главното производство

Жалбоподател: De Ruiter vof

Ответник: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Преюдициален въпрос

Валидни ли са член 99, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/20131 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и член 73, параграф 4, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/20142 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие, доколкото според тях при определянето на годината, за която е изчислено намаляване на кръстосаното съответствие, следва да се изходи от годината, в хода на която е констатирано неспазването на правилата за кръстосано съответствие, когато годината на неспазването не съвпада с годината, в която е констатирано неспазването?

____________

1     ОВ L 347, 2013 г., стр. 549.

2     ОВ L 227, 2014 г., стр. 69.