Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 3. května 2019 – De Ruiter vof v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Věc C-361/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: De Ruiter vof

Žalovaný: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Předběžná otázka

Jsou čl. 99 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/20131 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a čl. 73 odst. 4 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/20142 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, platné, když je podle nich nutno při stanovení roku, za nějž se vypočítává snížení podle pravidel podmíněnosti, vycházet z roku, kdy došlo ke zjištění porušení pravidel podmíněnosti, neshoduje-li se rok porušení s rokem zjištění tohoto porušení?

____________

1     Úř. věst. 2013, L 347, s. 549.

2     Úř. věst. 2014, L 227, s. 69.