Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 3. mája 2019 – De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(vec C-361/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: De Ruiter vof

Žalovaný: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciálna otázka

Považujú sa článok 99 ods. 1 nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/20131 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a článok 73 ods. 4 písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/20142 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením, za platné v rozsahu, v akom sa podľa týchto ustanovení na účely určenia roku, pre ktorý sa má vypočítať zníženie krížového plnenia, zohľadní rok zistenia porušenia pravidiel krížového plnenia, ak sa rok porušenia nezhoduje s rokom jeho zistenia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 549.

2 Ú. v. EÚ L 227, 2014, s. 69.