Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 3 maj 2019 – De Ruiter vof mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Mål C-361/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i det nationella målet

Klagande: De Ruiter vof

Motpart: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tolkningsfråga

Är artikel 99.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/20131 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och artikel 73.4 a i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/20142 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor giltiga, med hänsyn till att det i dessa anges att det år som ska ligga till grund för beräkningen av minskat stöd till följd av överträdelse av reglerna om tvärvillkor är det år då överträdelsen konstateras, för det fall överträdelsen inte inträffar samma år som den konstateras?

____________

1     EUT L 347, 2013, s. 549.

2     EUT L 227, 2014, s. 69.