Language of document :

Преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило на 3 май 2019 г. — Crown Van Gelder BV/Autoriteit Consument en Markt

(Дело C-360/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Страни в главното производство

Жалбоподател: Crown Van Gelder BV

Ответник: Autoriteit Consument en Markt

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 37, параграф 11 от Директива 2009/72/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО да се тълкува в смисъл, че посочената разпоредба предоставя правото на жалба срещу оператора на националната мрежа (оператор на преносна мрежа) и в полза на заинтересована страна, която не е свързана с мрежата на посочения оператор на мрежа (оператор на преносна мрежа), а само с регионална мрежа (разпределителна мрежа), в която преносът на електроенергия е спрян поради авария в националната мрежа (преносна мрежа), която захранва регионалната мрежа (разпределителна мрежа)?

____________

1 ОВ L 211, 2009 г., стр. 55.