Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. maijā iesniedza College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) – Crown Van Gelder BV/Autoriteit Consument en Markt

(Lieta C-360)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Pamatlietas puses

Prasītāja: Crown Van Gelder BV

Atbildētāja: Autoriteit Consument en Markt

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/72/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu 1 37. panta 11. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šī tiesību norma tiesības iesniegt sūdzību pret valsts sistēmas operatoru (pārvades sistēmas operators) piešķir arī ieinteresētajai personai, kura nav pieslēgta šī sistēmas operatora (pārvades sistēmas operatora) sistēmai, bet gan ir pieslēgta tikai reģionālajam tīklam (sadales tīklam), kurā tiek pārtraukta elektroapgāde dēļ traucējumiem valsts sistēmā (pārvades sistēmā), kura apgādā reģionālo tīklu (sadales tīklu)

____________

1 OV 2009, L 211, 55. lpp.