Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 3 maj 2019 – Crown Van Gelder BV mot Autoriteit Consument en Markt

(Mål C-360/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i det nationella målet

Klagande: Crown Van Gelder BV

Motpart: Autoriteit Consument en Markt

Tolkningsfråga

Ska artikel 37.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72(1 ) av den 13 juli 2009 van 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG tolkas så att denna bestämmelse medför att det föreligger en rätt att framställa klagomål mot operatören för det landsomfattande nätet (den överföringssystemansvarige) även för en part som inte är ansluten till den landsomfattande nätoperatörens (den överföringssystemansvariges) nät, utan endast är ansluten till ett regionalt nät (distributionssystem) i vilket eltillförseln sinar på grund av ett avbrott i det landsomfattande nätet (överföringssystemet) som försörjer det regionala nätet (distributionssystemet)?

____________

(1 )     EUT L 211, 2009, s. 55.