Language of document :

Жалба, подадена на 27 юни 2019 г. от Румъния срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 30 април 2019 г. по дело T-530/18, Румъния/Комисия

(Дело C-498/19 P)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Румъния (представители: C.-R, Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim, M. Chicu)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя:

да се уважи жалбата, да се отмени изцяло определение на Общия съд по дело T-530/18, да се преразгледа дело T-530/18, като бъде уважено искането за частична отмяна на Решение за изпълнение (EС) 2018/873 от 13 юни 2018 г. за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)1 :

а. изцяло по отношение на подмярка 1a (в размер на 13 184 846,61 EUR за финансовите години 2015 и 2016)

б. изцяло по отношение на подмерки 3а, 5а, 3б, 4б (в размер на 45 532 000,96 EUR за финансовите години 2014, 2015 и 2016) и, при условията на евентуалност, частично за периода преди 19 септември 2015 г. (в размер 21 315 857,50 EUR )

или

да се уважи жалбата, да се отмени изцяло определение на Общия съд по дело T-530/18, да се върне дело T-530/18 за ново разглеждане на Общия съд, който при новото разглеждане да уважи искането за отмяна и да отмени частично Решение за изпълнение (EС) 2018/873 от 13 юни 2018 г. по описания по-горе начин.

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

A. Нарушение на членове 263 и 297 ДФЕС и на принципа на правната сигурност

i. Общият съд не е оценил правилно от правна страна пълнотата и правилността на уведомлението и неправилно преценява, че срокът по член 263 ДФЕС може да започне да тече от уведомлението на Комисията. Този подход на Общия съд нарушава и принципа на правната сигурност.

Румъния счита, че наличието на каквато и да е грешка относно основните елементи на решение като Решение 2018/873 може да опорочи уведомяването и създава сериозни проблеми от гледна точка на принципа на правната сигурност. Поради това е достатъчно наличието на грешки, като установените от Общия съд, за да не може срокът по член 263 ДФЕС да започне да тече от уведомлението на Комисията.

Общият съд определя като минимални разликите между публикуваната и съобщената версия на Решение 2018/873, като се основава на факта, че това не пречи текстът да бъде разбран, тъй като думата „sumă“ (размер) може да съответства само на вида корекция „sumă estimată“ (предвиждана сума). Тъй като такъв вид корекция не съществува, Румъния счита, че правните доводи на Общия съд са грешни и че това очевидно пречи на разбирането на текста на решението и че уведомлението за него е опорочено.

ii. Общият съд допуска грешка при тълкуването на член 263 ДФЕС във връзка с член 297 ДФЕС, като пропуска да вземе предвид ефекта от публикуването на Решение 2018/873 в ОВ от гледна точка на ефективната информация и принципа на правната сигурност.

От гледна точка на член 263, шеста алинея ДФЕС важно за упражняването на правото на иск/жалба е точното познаване на съдържанието на оспорвания акт на Европейския съюз, а не моментът, от който той влиза в сила/произвежда правни последици.

Моментът, от който започва да тече срокът от 2 месеца, в който може да се иска отмяната на акт като Решение 2018/873, за което трябва да бъде изпратено съобщение, но което въз основа на постоянна и утвърдена практика на автора на акта се публикува в Официален вестник, трябва да бъде моментът на публикуването, към който следва да се добавят предвидените в член 59 от Процедурния правилник на Общия съд 14 дни.

Това разрешение се налага в още по-голяма степен с оглед на конкретните обстоятелства, при които Решение 2018/873 е съобщено на румънските органи и публикувано — обстоятелства, които разкриват разликите между основни елементи на съобщения и публикувания текст на решението.

iii. Общият съд е нарушил принципа на правната сигурност, като е приел, че едно от несъответствията, посочени от Румъния (относно вида на корекцията „sumă estimată“ — предвиждана сума) вместо „rată forfetară“ — фиксирана сума), представлява минимална грешка във формулировката, допусната в съобщения и в публикувания текст, която обаче не е допусната нито в хода на административната процедура, нито в обобщаващия доклад и не води до неяснота относно вида на корекцията.

iv. Общият съд на ЕС е нарушил член 263 ДФЕС, като е приел, че разликите между съобщения и публикувания в Официален вестник текст относно разпоредбите на Решение 2018/873, които се отнасят до други държави — членки на Европейския съюз, са неотносими и без значение с оглед на качеството на държавата членка на привилегирован жалбоподател.

B. Нарушение на принципа на състезателност, включително от гледна точка на член 64 от Процедурния правилник на Общия съд

Румъния счита, че Общият съд е нарушил принципа на състезателност, като не е дал възможност на румънските органи да вземат становище по съобщената от Комисията информация в отговор на въпрос на съда на Съюза, информация обосновала отхвърлянето на жалбата като недопустима.

____________

1 Решение за изпълнение (ЕС) 2018/873 на Комисията от 13 юни 2018 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 152, 2018 г., стр. 29).