Language of document :

Appel iværksat den 27. juni 2019 af Rumænien til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 30. april 2019 i sag T-530/18, Rumænien mod Kommissionen

(Sag C-498/19 P)

Processprog: rumænsk

Parter

Appellant: Rumænien (ved C.-R. Canțăr, E. Gane, O.-C. Ichim og M. Chicu, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen tages til følge, og Rettens kendelse i sag T-530/18 ophæves i sin helhed, og denne træffer en ny afgørelse, hvorved påstanden om delvis annullation af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/873 af 13. juni 2018 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 1 , tages til følge.

a) hvad angår delforanstaltning 1a i sin helhed (et beløb på 13 184 846, 61 EUR vedrørende regnskabsårene 2015 og 2016)

b) hvad angår delforanstaltning 3a, 5a, 3b og 4b i deres helhed (et beløb på 45 532 000,96 EUR vedrørende regnskabsårene 2014, 2015 og 2016) og subsidiært, delvist for perioden forud for 19. september 2015 (et beløb på 21 315 857, 50 EUR).

eller

Appellen tages til følge, Rettens kendelse i sag T-530/18 ophæves i sin helhed, og sag T-530/18 hjemvises til Retten med henblik på fornyet behandling, hvorved påstanden om annullation tages herved til følge og gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/873, som nævnt ovenfor, annulleres delvist.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

A.    Tilsidesættelse af artikel 263 TEUF og 297 TEUF samt retssikkerhedsprincippet.

i.    Retten foretog ikke en korrekt retlig vurdering af rammerne for meddelelsen og fastslog med urette, at Kommissionens meddelelse indebar, at fristen i artikel 263 TEUF begyndte at løbe. Denne tilgang fra Retten er også i strid med retssikkerhedsprincippet.

Rumænien har gjort gældende, at enhver fejl vedrørende de afgørende elementer i en afgørelse såsom afgørelse 2018/873 kan have en skadelig virkning på meddelelsen og rejse alvorlige problemer vedrørende retssikkerhedsprincippet. Det er følgelig tilstrækkeligt, at der foreligger fejl, som dem, der blev fastslået af Retten, at Kommissionens meddelelse ikke indebærer, at fristen i henhold til artikel 263 begynder at løbe.

Retten kvalificerede forskellen mellem den offentliggjorte udgave og den udgave, der blev meddelt ved afgørelse 2018/873, som minimal, idet den støttede sig på den omstændighed, at denne forskel ikke kunne påvirke forståelsen af afgørelsens ordlyd, for så vidt som ordet »beløb« kun kunne svare til korrektionstypen »det anslåede beløb«. Henset til, at denne korrektionstype ikke findes, finder Rumænien, at den retlige argumentation fra Retten er fejlagtig, at dette indvirker negativt på forståelsen af ordlyden af afgørelse 2018/873, og at meddelelsen blev kompromitteret.

ii    Retten begik en fejl ved fortolkningen af artikel 263 TEUF ved henvisning til artikel 297, idet den ikke tog hensyn til virkningerne af offentliggørelsen af afgørelse 2018/873 i EU-Tidende i forhold til en effektiv underretning og til retssikkerhedsprincippet.

I henhold til artikel 263, stk. 6, TEUF, er det nøjagtige kendskab til indholdet af den anfægtede EU-retsakt og ikke det tidspunkt, hvorpå denne retsakt træder i kraft eller har retsvirkning, relevant for udøvelsen af klageretten.

Tidspunktet, hvorpå fristen på to måneder for at anlægge et søgsmål om annullation af en retsakt såsom afgørelse 2018/873, som skal meddeles, men som i henhold til fast og ensartet praksis fra udstederen af retsakten ligeledes skal offentliggøres i EU-Tidende, begynder at løbe, er offentliggørelsen, hvortil skal lægges de 14 dage, der er fastsat i artikel 59 i Rettens procesreglement.

Denne løsning er så meget desto mere nødvendig, på baggrund af de konkrete omstændigheder, hvorunder afgørelse 2018/873 blev meddelt de rumænske myndigheder og offentliggjort, omstændigheder, der indebærer forskelle i den meddelte ordlyd og den offentliggjorte ordlyd vedrørende afgørelsens væsentligste elementer.

iii.    Retten tilsidesatte retssikkerhedsprincippet ved at fastslå, at en af de uoverensstemmelser, der blev påpeget af Rumænien (vedrørende korrektionstypen »det anslåede beløb« i forhold til »det faste beløb«) udgjorde formuleringsfejl af mindre betydning i den meddelte og offentliggjorte ordlyd, men som hverken blev begået under den administrative procedure eller i den sammenfattende rapport, og som ikke giver anledning til forveksling med hensyn til korrektionens karakter.

iv.    Retten tilsidesatte artikel 263 TEUF ved at fastslå, at forskellene mellem den meddelte ordlyd og den ordlyd, der blev offentliggjort i EU-Tidende, som vedrører bestemmelserne i afgørelse 2018/873, der er rettet til andre EU-medlemsstater, var uden relevans, henset til medlemsstatens egenskab af privilegeret sagsøger.

B.    Tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet, også i forhold til artikel 64 i Rettens procesreglement.

Rumænien er af den opfattelse, at Retten tilsidesatte kontradiktionsprincippet, eftersom den ikke gav de rumænske myndigheder mulighed for at tage stilling til de oplysninger, der blev givet af Kommissionen som svar på Rettens spørgsmål, oplysninger, som udgjorde grundlaget for, at søgsmålet blev afvist.

____________

1     Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/873 af 13.6.2018 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT 2018, L 152, s. 29).