Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 27 Ιουνίου 2019 η Ρουμανία κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 30 Απριλίου 2019 στην υπόθεση T-530/18, Ρουμανία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-498/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ρουμανία (εκπρόσωποι: C.-R. Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim, M. Chicu)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να δεχτεί την αίτηση αναίρεσης, να αναιρέσει στο σύνολό της τη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-530/18, να εκδικάσει εκ νέου την υπόθεση T-530/18, δεχόμενο την προσφυγή περί μερικής ακύρωσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/873 της 13ης Ιουνίου 2018, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)1 :

α. εξ ολοκλήρου όσον αφορά το επιμέρους μέτρο 1α (για ποσό ύψους 13 184 846,61 ευρώ όσον αφορά τα έτη 2015 και 2016)

β. εξ ολοκλήρου όσον αφορά τα επιμέρους μέτρα 3a, 5a, 3b, 4b (για ποσό ύψους 45 532 000,96 ευρώ για τα έτη 2014, 2015 και 2016) και, επικουρικώς, εν μέρει όσον αφορά το χρονικό διάστημα πριν από τη 19η Σεπτεμβρίου 2015 (για ποσό ύψους 21 315 857,50 ευρώ)

ή

να δεχτεί την αίτηση αναίρεσης, να αναιρέσει στο σύνολό της τη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-530/18, να αναπέμψει την υπόθεση T-530/18 στο Γενικό Δικαστήριο και, αφού το τελευταίο κρίνει την υπόθεση εκ νέου, να κάνει δεκτή την προσφυγή ακύρωσης και να ακυρώσει εν μέρει την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/873, κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

A. Παράβαση των άρθρων 263 και 297 ΣΛΕΕ, και παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου

i. Το Γενικό Δικαστήριο δεν προέβη σε ορθή νομική εκτίμηση της πληρότητας και ορθότητας της κοινοποίησης και χαρακτήρισε εσφαλμένα την εκ μέρους της Επιτροπής κοινοποίηση ως συνεπαγόμενη την έναρξη της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 263 ΣΛΕΕ. Η προσέγγιση αυτή του Γενικού Δικαστηρίου είναι αντίθετη προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου.

Η Ρουμανία θεωρεί ότι η ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος σε σχέση με τα ουσιώδη στοιχεία μιας απόφασης όπως η απόφαση 2018/873 είναι σε θέση να οδηγήσει σε πλημμελή κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης και εγείρει σοβαρά προβλήματα υπό το πρίσμα της αρχής της ασφάλειας δικαίου. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη σφαλμάτων, όπως αυτά που διαπιστώθηκαν από το Γενικό Δικαστήριο, είναι αρκετή ώστε η κοινοποίηση στην οποία προέβη η Επιτροπή να μην θεωρείται ικανή να προκαλέσει την έναρξη της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 263 ΣΛΕΕ.

Το Γενικό Δικαστήριο χαρακτήρισε ως ελάσσονος σημασίας τις διαφορές μεταξύ της δημοσιευθείσας και της κοινοποιηθείσας έκδοσης της απόφασης 2018/873, στηριζόμενη στο γεγονός ότι δεν επηρεάστηκε η κατανόηση του κειμένου της απόφασης, δεδομένου ότι όρος «sumă» (ποσό) δεν μπορούσε παρά να αντιστοιχεί στο είδος της διόρθωσης «sumă estimată» (εκτιμώμενο ποσό). Δεδομένου ότι αυτό το είδος της διόρθωσης δεν υφίσταται, η Ρουμανία υποστηρίζει ότι ο νομικός συλλογισμός του Γενικού Δικαστηρίου είναι εσφαλμένος, ότι τούτο επηρέασε προδήλως την κατανόηση του κειμένου της απόφασης 2018/873, και ότι η κοινοποίηση υπήρξε πλημμελής.

ii. Το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε εσφαλμένως το άρθρο 263 ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 297 ΣΛΕΕ, καθόσον δεν έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της δημοσίευσης της απόφασης 2018/873 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα της πραγματικής πληροφόρησης και της αρχής της ασφάλειας δικαίου.

Υπό το πρίσμα του άρθρου 263, έκτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, το κρίσιμο στοιχείο στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος προσφυγής είναι η πραγματική πληροφόρηση για το περιεχόμενο της προβαλλόμενης πράξης της Ένωσης, και όχι ο χρόνος κατά τον οποίο η πράξη αυτή τίθεται σε ισχύ ή αρχίζει να παράγει έννομα αποτελέσματα.

Το χρονικό σημείο από το οποίο αρχίζει να τρέχει η δίμηνη προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ακύρωσης κατά πράξης όπως η απόφαση 2018/873, η οποία χρήζει κοινοποίησης αλλά η οποία, σύμφωνα με πάγια και μακροχρόνια πρακτική του εκδότη της, δημοσιεύεται και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να είναι η ημερομηνία δημοσίευσης, στην οποία προστίθενται οι 14 ημέρες που προβλέπει το άρθρο 59 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου.

Η λύση αυτή επιβάλλεται κατά μείζονα λόγο λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων περιστάσεων υπό τις οποίες κοινοποιήθηκε στις ρουμανικές αρχές και δημοσιεύτηκε η απόφαση 2018/873 –περιστάσεις που καταδεικνύουν την ύπαρξη διαφορών μεταξύ κοινοποιηθέντος και δημοσιευθέντος κειμένου οι οποίες αφορούν ουσιώδη στοιχεία της απόφασης.

iii. Το Γενικό Δικαστήριο παραβίασε την αρχή της ασφάλειας δικαίου καθόσον έκρινε ότι μία εκ των ασυνεπειών που επισήμανε η Ρουμανία (σχετικά με το είδος της διόρθωσης –«εκτιμώμενο ποσό» αντί «κατ’ αποκοπή») συνιστά ασήμαντο τυπογραφικό λάθος το οποίο παρεισέφρησε στο κοινοποιηθέν και δημοσιευθέν κείμενο, αλλά το οποίο δεν διαπράχθηκε στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας ούτε περιλαμβάνεται στη συνοπτική έκθεση, και το οποίο δεν δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά τη φύση της διόρθωσης.

iv. Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέβη το άρθρο 263 ΣΛΕΕ, καθόσον έκρινε ως στερούμενες σημασίας και αλυσιτελείς τις διαφορές μεταξύ του κειμένου που κοινοποιήθηκε και εκείνου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αφορούν τις διατάξεις της απόφασης 2018/873 που απευθύνονται σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης, έχοντας υπόψη την ιδιότητα του κράτους μέλους ως προνομιούχου αναιρεσείοντος.

B. Παραβίαση της αρχής της κατ’ αντιμωλίαν διαδικασίας, επίσης υπό το πρίσμα του άρθρου 64 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου

Η Ρουμανία θεωρεί ότι το Γενικό Δικαστήριο παραβίασε την αρχή της κατ’ αντιμωλίαν διαδικασίας καθόσον δεν παρέσχε στις ρουμανικές αρχές τη δυνατότητα να τοποθετηθούν επί των πληροφοριών τις οποίες κοινοποίησε η Επιτροπή απαντώντας στην ερώτηση του Γενικού Δικαστηρίου, και επί των οποίων στηρίχθηκε η απόρριψη της προσφυγής ως απαράδεκτης.

____________

1 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/873 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2018, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ 2018, L 152, σ. 29).