Language of document :

Valitus, jonka Romania on tehnyt 27.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-530/18, Romania v. komissio, 30.4.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-498/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Valittaja: Romania (asiamiehet: C.-R, Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim ja M. Chicu)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

hyväksymään valituksen, kumoamaan kokonaisuudessaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-530/18 antaman määräyksen, tutkimaan uudelleen asian T-530/18 ja hyväksymään Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 13.6.2018 annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/8731 osittaista kumoamista koskevan vaatimuksen

a. kokonaan siltä osin kuin se koskee alatoimenpidettä 1a (13 184 846,61 euron summa, joka liittyy varainhoitovuosiin 2015 ja 2016)

b. kokonaisuudessaan siltä osin kuin se koskee alatoimenpiteitä 3a, 5a, 3b, 4b (45 532 000,96 euron summa, joka liittyy varainhoitovuosiin 2014, 2015 ja 2016) ja toissijaisesti osittain päivämäärää 19.9.2015 edeltävän ajanjakson osalta (21 315 857,50 euron summa)

tai

hyväksymään valituksen, kumoamaan kokonaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-530/18 antaman määräyksen ja palauttamaan asian T- 530/18 unionin yleiseen tuomioistuimeen, joka asiaa uudelleen tutkiessaan hyväksyy kumoamista koskevan vaatimuksen ja kumoaa osittain 13.6.2018 annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/873, kuten edellä on mainittu

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

A. SEUT 263 ja SEUT 297 artiklan rikkominen sekä oikeusvarmuuden periaatteen loukkaaminen

i. Unionin yleinen tuomioistuin ei ole arvioinut oikeudelliselta kannalta katsoen asianmukaisesti täydellisen ja asianmukaisen tiedoksiannon käsitettä, ja se on luonnehtinut virheellisesti komission suorittaman tiedoksiannon sellaiseksi, että siitä voi alkaa kulua SEUT 263 artiklassa määrätty määräaika. Tämä unionin yleisen tuomioistuimen omaksuma lähestymistapa on myös ristiriidassa oikeusvarmuuden periaatteen kanssa.

Romania väittää, että se, että päätöksen 2018/873 kaltaisen päätöksen olennaisissa osissa on tehty ylipäätänsä virheitä, on omiaan vaarantamaan tiedoksiannon ja tuo esiin vakavia ongelmia oikeusvarmuuden periaatteen osalta. Pelkästään unionin yleisen tuomioistuimen toteamien kaltaisten virheiden olemassaolon perusteella voidaan siis katsoa, ettei komission suorittama tiedoksianto voi olla sellainen, että siitä alkaa kulua SEUT 263 artiklassa määrätty määräaika.

Unionin yleinen tuomioistuin on luonnehtinut päätöksen 2018/873 julkaistun version ja tiedoksi annetun version väliset erot vähäisiksi ja nojautunut siihen, etteivät ne voi haitata päätöksen tekstin ymmärrettävyyttä, sillä sana ”sumă” (määrä) saattoi vastata vain oikaisutyyppiä ”sumă estimată” (arvioitu määrä). Koska tämän tyyppistä oikaisua ei ole olemassa, Romania katsoo, että unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellinen päättely on virheellinen, mitä haittaa selvästi päätöksen 2018/873 tekstin ymmärtämistä ja sen tiedoksiantaminen on kyseenalaistettu.

ii. Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen tulkittaessa SEUT 263 artiklaa, luettuna yhdessä SEUT 297 artiklan kanssa, koska se ei ole ottanut huomioon päätöksen 2018/873 julkaisemisella Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL) olevia vaikutuksia tehokkaan ilmoittamisen ja oikeusvarmuuden periaatteen kannalta.

SEUT 263 artiklan kuudennen kohdan mukaan muutoksenhakuoikeuden käyttämisen kannalta merkitystä on täsmällisen tiedon saamisella riidanalaisen unionin toimen sisällöstä eikä sillä ajankohdalla, josta alkaen kyseinen toimi tulee voimaan tai sillä on oikeusvaikutuksia.

Sen kahden kuukauden määräajan, jonka kuluessa päätöksen 2018/873 kaltaisen toimen – joka on annettava tiedoksi mutta joka toimen antajan vakiintuneen ja pitkäaikaisen käytännön mukaan myös julkaistaan EUVL:ssä – kumoamista koskeva vaatimus on esitettävä, on alettava kulua julkaisemisajankohdasta, ja tätä määräaikaa on pidennettävä unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 59 artiklassa määrätyillä 14 päivällä.

Tällainen ratkaisu on välttämätön etenkin, kun otetaan huomioon ne konkreettiset olosuhteet, joissa päätös 2018/873 on annettu tiedoksi Romanian viranomaisille ja julkaistu ja jotka tuovat esiin eroja tiedoksiannetun tekstin ja julkaistun tekstin välillä päätöksen olennaisten seikkojen osalta.

iii. Unionin yleinen tuomioistuin on loukannut oikeusvarmuuden periaatetta, koska se on katsonut, että yksi Romanian esiin tuomista epäjohdonmukaisuuksista (joka koskee oikaisutyyppiä “arvioitu määrä” suhteessa “kiinteä määrä”) merkitsi vähäistä kirjoitusvirhettä, joka oli tehty tiedoksiannetussa ja julkaistussa tekstissä mutta jota ei ollut tehty hallinnollisen menettelyn yhteydessä eikä yhteenvetokertomuksessa; se ei aiheuttanut myöskään mitään epävarmuutta oikaisun luonteesta.

iv. Unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut SEUT 263 artiklaa, koska se on katsonut, ettei niillä tiedoksiannetun tekstin ja EUVL:ssä julkaistun tekstin välisillä eroilla, jotka koskevat Euroopan unionin muille jäsenvaltioille osoitettuja säännöksiä, ollut merkitystä eivätkä ne olleet tehokkaita, kun otetaan huomioon jäsenvaltion asema etuoikeutettuna kantajana.

B. Kontradiktorisen periaatteen loukkaaminen myös unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 64 artiklan kannalta

Romania väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on loukannut kontradiktorista periaatetta, koska se ei ole antanut Romanian viranomaisten ottaa kantaa tietoihin, jotka komissio on toimittanut vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen ja jotka ovat olleet perustana sille, että kanne on jätetty tutkimatta.

____________

1 Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 13.6.2018 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/873 (EUVL 2018, L 152, s. 29).