Language of document :

Žalba koju je 27. lipnja 2019. podnijela Rumunjska protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 30. travnja 2019. u predmetu T-530/18, Rumunjska protiv Komisije

(predmet C-498/19 P)

Jezik postupka: rumunjski

Stranke

Žalitelj: Rumunjska (zastupnici: C.-R, Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim, M. Chicu, u svojstvu agenata)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

prihvati žalbu, u cijelosti ukine rješenje Općeg suda u predmetu T-530/18, ponovno odluči u predmetu T-530/18 prihvativši zahtjev za djelomično poništenje Provedbene odluke (EU) 2018/873 od 13. lipnja 2018. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)1 :

a. potpuno u pogledu podmjere 1a (iznos od 13 184 846,61 eura za godine 2015. i 2016.)

b. potpuno u pogledu podmjera 3a, 5a, 3b, 4b (iznos od 45 532 000,96 eura za godine 2014., 2015. i 2016.) i, podredno, djelomično za razdoblje prije 19. rujna 2015. (iznos od 21 315 857,50 eura)

ili

prihvati žalbu, u cijelosti ukine rješenje Općeg suda u predmetu T-530/18, vrati predmet T-530/18 Općem sudu na ponovno odlučivanje kako bi, prilikom preispitivanja predmeta, prihvatio zahtjev za poništenje i djelomično poništio Provedbenu odluku (EU) 2018/873 od 13. lipnja 2018., kao što je navedeno;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

A. Povreda članaka 263. i 297. UFEU-a, kao i načela pravne sigurnosti

i. Opći sud nije točno ocijenio, s pravne strane, potpuni i točni karakter obavijesti i pogrešno je kvalificirao obavijest koju je donijela Komisija kao odgovarajuću za početak roka iz članka 263. UFEU-a. Takav pristup Općeg suda povređuje i načelo pravne sigurnosti.

Rumunjska smatra da postojanje bilo kakve pogreške u vezi s bitnim elemenatima odluke, kao što je Odluka 2018/873, predstavlja kompromitiranje obavijesti i postavlja ozbiljna pitanja vezana za načelo pravne sigurnosti. Posljedično, dovoljno je postojanje pogrešaka, kao što su one koje je utvrdio Opći sud, kako obavijest koju je donijela Komisija ne bi bila odgovarajuća za početak roka iz članka 263. UFEU-a.

Opći sud je razlike između objavljene verzije Odluke 2018/873 i obavijesti o njoj kvalificirao kao minimalne, na temelju činjenice da razumijevanje teksta odluke nije ugroženo jer izraz „iznos” nije mogao nego odgovarati vrsti ispravka „procijenjeni iznos”. Uzevši u obzir da takva vrsta ispravka ne postoji, Rumunjska smatra da je pravno stajalište Općeg suda pogrešno i da je lako primijetiti da je razumijevanje teksta odluke ugroženo i da je obavijest o njoj kompromitirana.

ii. Opći sud je pogriješio u tumačenju članka 263. UFEU-a, u vezi s njegovim člankom 297. , ne uzevši u obzir učinke objave Odluke 2018/873 u SL-u u pogledu učinkovite informacije i načela pravne sigurnosti.

U pogledu članka 263. stavka 6. UFEU-a, ono što je važno za ostvarivanje prava na pravni lijek je točno poznavanje sadržaja pobijanog akta Europske unije, a ne trenutak u kojem on stupa na snagu/proizvodi pravne učinke.

Trenutak od kojega počinje teći rok od 2 mjeseca za podnošenje zahtjeva za poništenje akta, kao što je Odluka 2018/87, o kojem se mora donijeti obavijest, ali koji se, prema stalnoj i dugotrajnoj praksi donositelja, također objavljuje u SL-u, mora biti potonja objava, kojoj treba dodati 14 dana propisanih člankom 59. Poslovnika Općeg suda.

Takvo rješenje je još potrebnije ako se uzmu u obzir konkretne okolnosti u kojima su o Odluci 2018/873 obaviještene rumunjske vlasti i u kojima je objavljena – okolnosti koje dovode do razlika između objavljenog teksta Odluke i obavijesti o njoj, vezanih za njezine bitne elemente.

iii. Opći sud je povrijedio načelo pravne sigurnosti tako što je smatrao da samo jedan od nedostataka na koje je Rumunjska ukazivala (vezanih za vrstu ispravka – „procijenjeni iznos” u odnosu na „paušalni iznos”) čini manju redakcijsku pogrešku, nastalu u tekstu obavijesti i u objavljenom tekstu, ali koja nije nastala u okviru upravnog postupka ni sažetog izvješća i ne stvara zabunu u odnosu na prirodu ispravka.

iv. Opći sud je povrijedio članak 263. UFEU-a tako što je ocijenio nevažnima i bespredmetnima razlike između teksta obavijesti i teksta objavljenog u SL-u koje se tiču odredaba Odluke 2018/873 upućenih drugim državama članicama Europske unije, koje se tiču kvalifikacije države članice kao privilegiranog predlagatelja.

B. Povreda načela kontradiktornosti, uključujući pozivanje na članak 64. Poslovnika Općeg suda.

Rumunjska smatra da je Opći sud povrijedio načelo kontradiktornosti tako što nije dopustio rumunjskim vlastima mogućnost zauzimanja stajališta o informacijama koje je priopćila Komisija u odgovoru na pitanje Općeg suda, informacijama koje su bile temelj za odbacivanje predloženog zahtjeva kao nedopuštenog.

____________

1 Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/873 od 13. lipnja 2018. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL 2018., L 152, str. 29.).