Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-530/18. sz., Románia kontra Bizottság ügyben 2019. április 30-án hozott végzése ellen Románia által 2019. június 27-én benyújtott fellebbezés

(C-498/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Fellebbező: Románia (képviselők: C.-R, Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim, M. Chicu, meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

adjon helyt a fellebbezésnek, teljes egészében helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-530/18. sz. ügyben hozott végzését, vizsgálja újra a T-530/18. sz. ügyet, és adjon helyt az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2018. június 13-i (EU) 2018/873 bizottsági végrehajtási határozat1 részleges megsemmisítése iránti kérelemnek:

a) teljes egészében az 1a alintézkedésre (13 184 846, 61 EUR összeg a 2015-ös és 2016-os évekre) vonatkozóan;

b) teljes egészében a 3a, 5a, 3b, 4b alintézkedésekre (45 532 000, 96 EUR összeg a 2014 es, 2015-ös és 2016-os évekre) vonatkozóan, és, másodlagosan részlegesen a 2015. szeptember 19-ét megelőző időszakra vonatkozóan (21 315 857, 50 EUR összeg);

vagy

adjon helyt a fellebbezésnek, teljes egészében helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-530/18. sz. ügyben hozott végzését, utalja vissza a T-530/18. sz. ügyet, hogy az Európai Unió Törvényszéke újból vizsgálja az ügyet, és ennek során adjon helyt a megsemmisítés iránti kérelemnek és részlegesen semmisítse meg a 2018. június 13-i (EU) 2018/873 végrehajtási határozatot fentiek szerint;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A. Az EUMSZ 263. és EUMSZ 297. cikknek, valamint a jogbiztonság elvének a megsértése

i. A Törvényszék nem értékelte jogi szempontból megfelelő módon az értesítés teljes és megfelelő jellegét, és tévesen minősítette a Bizottság által történt értesítést alkalmasnak arra, hogy az EUMSZ 263. cikk szerinti határidőt megnyissa. A Törvényszék e megközelítése sérti a jogbiztonság elvét is.

Románia úgy véli, hogy egy, a 2018/873 határozathoz hasonló határozat lényeges elemeivel kapcsolatos bármilyen hiba fennállása alkalmas az arra vonatkozó értesítés megkérdőjelezésére, és komoly kérdéseket vet fel a jogbiztonság elve tekintetében. Következésképpen az olyan hibák fennállása, mint amelyeket a Törvényszék megállapított, elegendő ahhoz, Bizottság által történt közlést követően ne nyílhasson meg az EUMSZ 263. cikk szerinti határidő.

A Törvényszék a 2018/873 határozat közzétett és értesítés tárgyát képező változata közötti különbségeket csekélyeknek minősítette azon körülmény alapján, hogy azok a határozat szövegének közérthetőségét nem érintették, hiszen az „összeg” szó kizárólag a „becsült összegre” való helyesbítésnek felelhetett meg. Tekintettel arra, hogy nincs ilyen helyesbítés, Románia úgy véli, hogy a Törvényszék jogi érvelése hibás, és könnyen észrevehető, hogy a határozat szövegének közérthetősége változatlan, értesítése pedig vitatható.

ii. A Törvényszék a EUMSZ 263. cikk EUMSZ 297. cikkel összefüggésben történő értelmezése során hibát követett el, amennyiben nem vette tekintetbe a 2018/873 határozat HL-ben való közzétételének hatásait a hatékony tájékoztatás és a jogbiztonság elve szempontjából.

Az EUMSZ 263. cikk hatodik bekezdése értelmében a keresetindítási jog gyakorlása keretében a megtámadott európai uniós aktus tartalmáról való tudomásszerzésnek van jelentősége, nem pedig annak az időpontnak, amelytől fogva ezen aktus hatályba lép vagy joghatásokat vált ki.

Egy olyan aktus tekintetében, mint amilyen a 2018/873 határozat, amelyről értesítést kell kiadni, ám amelyet a kibocsátó állandó és megszilárdult gyakorlatának megfelelően a HL-ben is közzétesznek, a megsemmisítés iránti kérelem benyújtására rendelkezésre álló 2 hónapos határidőnek a közzététel időpontjában kell megnyílnia, amelyhez hozzá kell adni a Törvényszék eljárási szabályzatának 59. cikkében előírt 14 napot.

E megoldás még inkább szükséges azon konkrét körülményekre tekintettel, amelyek között a 2018/873 határozatról értesítették a román hatóságokat, és közzétették e határozatot – amely körülmények a határozat lényeges elemeit érintő eltérésekhez vezetnek az értesítés tárgyát képező szöveg és a közzétett szöveg között.

iii. A Törvényszék megsértette a jogbiztonság elvét, amennyiben úgy ítélte meg, hogy a Románia által jelzett egyik (a „becsült összeg” – „átalányösszeg” típusú helyesbítésre vonatkozó) inkoherencia kisebb mértékű, szövegezésbeli hibának minősül, amely az értesítés tárgyát képező és a közzétett szövegben fellelhető, ám az igazgatási eljárás keretében vagy az összefoglaló jelentésben már nem, és amely nem kelt zavart a helyesbítés jellegét illetően.

iv. A Törvényszék megsértette az EUMSZ 263. cikket, amennyiben irrelevánsnak és hatástalannak minősítette az értesítés tárgyát képező szöveg és a HL-ban közzétett szöveg közti különbségeket a 2018/873 határozat azon rendelkezéseit illetően, amelynek címzettjei az Európai Unió más tagállamai, tekintettel a tagállam privilegizált fellebbezői minőségére.

B. A kontradiktórius eljárás elvének megsértése a Törvényszék eljárási szabályzatának 64. cikkére tekintettel is

Románia úgy véli, hogy a Törvényszék megsértette a kontradiktórius eljárás elvét, amennyiben nem biztosított a román hatóságok számára lehetőséget, hogy állást foglaljanak a Bizottság által az Európai Unió Bíróságának kérdésére közölt információk tekintetében, amely információk a keresetnek mint elfogadhatatlannak való elutasítása alapjául szolgáltak.

____________

1 Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2018. június 13-i (EU) 2018/873 bizottsági végrehajtási határozat2 (HL 2018. L 152., 29. o.)