Language of document :

2019 m. birželio 27 d. Rumunijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-530/18 Rumunija / Komisija

(Byla C-498/19)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Apeliantė: Rumunija, atstovaujama C.-R. Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim, M. Chicu

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

patenkinti apeliacinį skundą, visiškai panaikinti Bendrojo Teismo nutartį byloje T-530/18, iš naujo išnagrinėti bylą T-530/18 ir patenkinti ieškinį, kuriuo prašoma iš dalies panaikinti 2018 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/873 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)1 :

a. visiškai, kiek tais susiję su pagalbine priemone 1a (13 184 846,61 EUR suma, susijusi su 2015 ir 2016 metais) ;

b. visiškai, kiek tai susiję su pagalbinėmis priemonėmis 3a, 5a, 3b, 4b (45 532 000,96 EUR suma, susijusi su 2014, 2015 ir 2016 metais) ir, papildomai, iš dalies už laikotarpį iki 2015 m. rugsėjo 19 d. (21 315 857,50 EUR suma)

arba

patenkinti apeliacinį skundą, visiškai panaikinti Bendrojo Teismo nutartį byloje T-530/18 ir grąžinti bylą T-530/18 Bendrajam Teismui, kuris, iš naujo išnagrinėjęs bylą, patenkintų ieškinį dėl panaikinimo ir iš dalies panaikintų Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/873, kaip nurodyta pirmiau,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

A. SESV 263 ir 297 straipsnių bei teisinio saugumo principų pažeidimas

i. Bendrasis Teismas teisiniu požiūriu neteisingai įvertino pranešimo išsamumą ir teisingumą, o Komisijos pranešimą klaidingai pripažino tokiu, nuo kurio pradedamas skaičiuoti SESV 263 straipsnyje numatytas terminas. Toks Bendrojo Teismo elgesys nesuderinamas su teisinio saugumo principu.

Rumunija mano, kad bet kokios klaidos, susijusios su esminiais tokio sprendimo, kaip antai Sprendimas 2018/873, elementais kenkia pranešimui ir kelia rimtų problemų, susijusių su teisinio saugumo principu. Todėl Bendrojo Teismo konstatuotų klaidų pakanka tam, kad Komisijos atliktas pranešimas negalėtų būti laikomas tokiu, nuo kurio pradedamas skaičiuoti SESV 263 straipsnyje numatytas terminas.

Bendrasis Teismas pripažino, kad paskelbtas Sprendimo 2018/873 tekstas ir pranešime nurodytas jo tekstas skiriasi nežymiai; jis tvirtina, kad tai netrukdo suvokti sprendimo teksto, nes žodis sumă (suma) gali atitikti tik pataisą sumă estimată (apskaičiuota pagal sumą). Kadangi tokia pataisa neegzistuoja, Rumunija mano, kad Bendrojo Teismo argumentai yra klaidingi, nes tai akivaizdžiai trukdo suprasti Sprendimo 2018/873 tekstą, ir kad apie jį buvo netinkamai pranešta.

ii. Bendrasis Teismas klaidingai aiškino SESV 263 straipsnį, siejamą su SESV 297 straipsniu, nes neįvertino Sprendimo 2018/873 paskelbimo ES Oficialiajame leidinyje pasekmių atsižvelgiant į veiksmingą informavimą ir teisinio saugumo principą.

Pagal SESV 263 straipsnio šeštą pastraipą, įgyvendinant apskundimo teisę svarbu veiksmingas informavimas apie skundžiamo Sąjungos akto turinį, o ne momentas, nuo kurio šis aktas įsigalioja arba sukelia teisinių pasekmių.

Dviejų mėnesių terminas ieškiniui dėl tokio akto kaip antai Sprendimas 2018/873, apie kurį turi būti pranešta, tačiau kuris, remiantis susiformavusia ir ilgalaike jį priėmusio subjekto praktika, taip pat gali būti paskelbiamas ES Oficialiajame leidinyje, pradedamas skaičiuoti nuo paskelbimo dienos, prie kurios reikia pridėti keturiolika dienų, numatytų Bendrojo Teismo procedūros reglamento 59 straipsnyje.

Taip turi būti nuspręsta juo labiau atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, kuriomis apie Sprendimą 2018/873 buvo pranešta Rumunijos institucijoms ir kuriomis jis buvo paskelbtas, t. y. aplinkybes, kurios rodo, kad skiriasi esminiai sprendimo, apie kurį buvo pranešta, ir paskelbto sprendimo elementai.

iii. Bendrasis Teismas pažeidė teisinio saugumo principą, kai nusprendė, kad vienas iš Rumunijos nurodytų neatitikimų (susijęs su pataisos rūšimi sumă estimată (apskaičiuota pagal sumą) vietoje rată forfetară (fiksuoto dydžio)) yra mažareikšmė redakcinė klaida, padaryta sprendimo, apie kurį buvo pranešta ir kuris buvo paskelbtas, tekste, tačiau ji nebuvo padaryta nei per administracinę procedūrą, nei suvestinėje ataskaitoje, ir ji nesuklaidino dėl pataisos pobūdžio.

iv. Bendrasis Teismas pažeidė SESV 263 straipsnį, kai nusprendė, kad nesvarbūs ir neveiksmingi teksto, apie kurį buvo pranešta ir kuris buvo paskelbtas ES Oficialiajame leidinyje, skirtumai, susiję su Sprendimo 2018/873 nuostatomis, skirtomis kitoms Sąjungos valstybėms narėms, atsižvelgiant į privilegijuotą valstybės narės ieškovės padėtį.

B.    Rungimosi principo pažeidimas, taip pat ir atsižvelgiant į Bendrojo Teismo procedūros reglamento 64 straipsnį

Rumunija mano, kad Bendrasis Teismas pažeidė rungimosi principą, kai neleido Rumunijos institucijoms išdėstyti savo pozicijos dėl informacijos, kurią Komisija pateikė atsakydama į Bendrojo Teismo klausimus, t. y. informacijos, kuria remiantis ieškinys buvo atmestas kaip nepriimtinas.

____________

1 2018 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/873 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 152, 2018, p. 29).