Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 27. jūnijā Rumānija iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 30. aprīļa rīkojumu lietā T-530/18 Rumānija/Komisija

(Lieta C-498/19 P)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rumānija (pārstāvji: C.-R. Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim, M. Chicu)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

apmierināt apelācijas sūdzību, pilnībā atceļot Vispārējās tiesas rīkojumu lietā T-530/18, taisot jaunu spriedumu lietā T-530/18 un apmierinot prasību daļēji atcelt [Komisijas] Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/873 (2018. gada 13. jūnijs), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) 1 :

a) pilnībā attiecībā uz 1.a apakšpasākumu (13 184 846,61 EUR attiecībā uz 2015. un 2016. gadu)

b) pilnībā attiecībā uz 3.a, 5.a, 3.b un 4.b apakšpasākumu (45 532 000,96 EUR attiecībā uz 2014., 2015. un 2016. gadu) un, pakārtoti, daļēji attiecībā uz laikposmu pirms 2015. gada 19. septembra (21 315 857,50 EUR)

vai

apmierināt apelācijas sūdzību, pilnībā atceļot Vispārējās tiesas rīkojumu lietā T-530/18 un nosūtīt lietu T-530/18 atpakaļ Vispārējai tiesai jauna sprieduma taisīšanai, kura, veicot pārskatīšanu, apmierinātu atcelšanas prasību un daļēji atceltu iepriekš minēto Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/873 (2018. gada 13. jūnijs);

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

A. LESD 263. un 297. panta, kā arī tiesiskās drošības principa pārkāpums

i. Vispārējā tiesa esot sniegusi kļūdainu juridisku novērtējumu par paziņojuma pilnīgumu un pareizību un esot kļūdaini klasificējusi Komisijas sniegto paziņojumu kā tādu, kas var izraisīt LESD 263. pantā paredzētā termiņa tecējuma sākšanos. Šāda Vispārējās tiesa pieeja esot pretrunā tiesiskās drošības principam.

Rumānija uzskata, ka jebkādu kļūdu pastāvēšana attiecībā uz tāda lēmuma būtiskajiem elementiem, kāds ir Lēmums 2018/873, var apdraudēt paziņojumu un rada nopietnus jautājumus saistībā ar tiesiskās drošības principu. Līdz ar to pietiek, ka pastāv tādas kļūdas, kādas ir konstatējusi Vispārējā tiesa, lai Komisijas veiktais paziņojums neizraisītu LESD 263. pantā paredzētā termiņa tecējuma sākšanos.

Vispārējā tiesa kā minimālas kvalificēja atšķirības starp Lēmuma 2018/873 publicēto versiju un paziņoto versiju, balstoties uz faktu, ka tas netraucē lēmuma teksta saprotamībai, jo jēdziens “apmērs” var atbilst tikai korekcijas jēdzienam “paredzamā summa”. Tā kā šāda veida korekcijas nepastāv, Rumānija apgalvo, ka Vispārējās tiesas juridiskā argumentācija ir kļūdaina, tā traucē lēmuma teksta saprotamībai un tā paziņošana ir apdraudēta.

ii. Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu LESD 263. panta interpretācijā, to lasot kopā ar 297. pantu, jo neņēma vērā sekas, kādas ir Lēmuma 2018/873 publicēšanai OV no informācijas efektivitātes un tiesiskās drošības principa viedokļa.

Ievērojot LESD 263. panta sesto daļu, tiesību celt prasību izmantošanas jomā nozīme ir apstrīdētā Eiropas Savienības tiesību akta satura zināšanai, nevis brīdim, kad tas ir stājies spēkā/radījis juridiskas sekas.

Brīdis, kad sāk skaitīt 2 mēnešu termiņu tāda akta atcelšanas prasības iesniegšanai, kāds ir Lēmums 2018/873, kurš ir jāpaziņo, bet kurš – saskaņā ar tā autora pastāvīgo un ilglaicīgo praksi – arī tiek publicēts OV, ir tā publicēšanas brīdis, kuram pieskaita Vispārējās tiesas Reglamenta 59. pantā paredzētās 14 dienas.

Šāds risinājums ir jo vairāk vajadzīgs, ņemot vērā konkrētos apstākļus, kādos Lēmums 2018/873 tika paziņots Rumānijas iestādēm un publicēts – apstākļus, kas norāda uz atšķirībām starp būtiskajiem lēmuma elementiem tā paziņotajā un publicētajā tekstā.

iii. Vispārējā tiesa esot pārkāpusi tiesiskās drošības principu, uzskatot, ka viena no Rumānijas norādītajām neatbilstībām (saistībā ar korekciju veidu – “paredzamā summa” pret “vienotas likmes summu”) ir nenozīmīga kļūda formulējumā, kas ir pieļauta paziņotajā un publicētajā tekstā, bet kas nav pieļauta nedz administratīvajā procesā, nedz kopsavilkuma ziņojumā, un kas nerada sajukumu par korekcijas raksturu.

iv. Vispārējā tiesa esot pārkāpusi LESD 263. pantu, atzīstot par nenozīmīgām un neefektīvām atšķirības starp to paziņoto un OV publicēto Lēmuma 2018/873 normu tekstu, kuras attiecas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ņemot vērā prasītājas dalībvalsts priviliģēto statusu.

B. Sacīkstes principa pārkāpums, arī saistībā ar Vispārējās tiesas Reglamenta 64. pantu

Rumānija apgalvo, ka Vispārējā tiesa esot pārkāpusi sacīkstes principu, nesniedzot Rumānijas iestādēm iespēju paust nostāju par Komisijas paziņoto informāciju atbildē uz Savienības Vispārējās tiesas uzdoto jautājumu, kas ir informācija, kas pamatoja prasības kā nepieņemamas noraidīšanu.

____________

1 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/873 (2018. gada 13. jūnijs), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV 2018, L 152, 29. lpp.).