Language of document :

Odvolanie podané 27. júna 2019: Rumunsko proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 30. apríla 2019 vo veci T-530/18, Rumunsko/Komisia

(vec C-498/19 P)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Rumunsko (v zastúpení: C.-R. Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim, M. Chicu, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

vyhovieť odvolaniu, zrušiť v celom rozsahu uznesenie Všeobecného súdu vo veci T-530/18, opätovne posúdiť vec T-530/18 a vyhovieť žalobe a čiastočne zrušiť vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/873 z 13. júna 2018, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)1

a)    pokiaľ ide o čiastkové opatrenie 1a v plnom rozsahu (vo výške 13 184 846,61 eura za roky 2015 a 2016);

b)    pokiaľ ide o čiastkové opatrenia 3a, 5a, 3b a 4b v plnom rozsahu (vo výške 45 532 000,96 eura za roky 2014, 2015 a 2016) a subsidiárne čiastočne zrušiť toto vykonávacie rozhodnutie za obdobie do 19. septembra 2015 (suma vo výške 21 315 857,50 eura);

alebo

vyhovieť odvolaniu, zrušiť v celom rozsahu uznesenie Všeobecného súdu vo veci T-530/18 a vrátiť vec T-530/18 Všeobecnému súdu na prejednanie, ktorý po opätovnom posúdení vyhovie žalobe o neplatnosť a čiastočne zruší vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/873 ako bolo uvedené vyššie.

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

A. Porušenie článkov 263 a 297 ZFEÚ, ako aj zásady právnej istoty

i. Všeobecný súd nesprávne právne posúdil úplnosť a správnosť oznámenia a nesprávne kvalifikoval, že oznámenie vykonané Komisiou vyvoláva plynutie lehoty podľa článku 263 ZFEÚ. Tento postup Všeobecného súdu je v rozpore so zásadou právnej istoty.

Rumunsko sa domnieva, že každá vada vzťahujúca sa na podstatné znaky takého rozhodnutia ako je rozhodnutie 2018/873 je spôsobilá narušiť platnosť oznámenia a poukazuje na viaceré problémy v súvislosti so zásadou právnej istoty. Preto existencia takých vád, aké konštatoval Všeobecný súd stačí na to, aby oznámenie vykonané Komisiou nemohlo spôsobiť plynutie lehoty podľa článku 263 ZFEÚ.

Všeobecný súd kvalifikoval rozdiel medzi uverejnenou a oznámenou formou rozhodnutia 2018/873 za nepodstatný s odôvodnením, že táto skutočnosť nemôže sťažiť zrozumiteľnosť textu rozhodnutia, pretože slovo „sumă“ (suma) mohlo zodpovedať jedine druhu opravy „sumă estimată“ (odhadovaná suma). Keďže tento druh opravy neexistuje, Rumunsko sa domnieva, že právne odôvodnenie Všeobecného súdu je nesprávne, zjavne sa ním narúša zrozumiteľnosť textu rozhodnutia 2018/873 a jeho oznámenie nebolo platné.

ii. Všeobecný súd podal nesprávny výklad článku 263 ZFEÚ v spojení s článkom 297 ZFEÚ tým, že opomenul zohľadniť účinky uverejnenia rozhodnutia 2018/873 v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ) vzhľadom na riadne oznámenie a zásadu právnej istoty.

V súvislosti s článkom 263 šiestym odsekom ZFEÚ je na výkon práva na podanie žaloby relevantné riadne oznámenie obsahu napadnutého aktu Únie a nie okamih nadobudnutia jeho účinnosti alebo okamih, od ktorého vznikajú právne účinky.

Dvojmesačná lehota na podanie žaloby o neplatnosť proti takému aktu ako je rozhodnutie 2018/873, ktoré musí byť oznámené, ale ktoré v súlade s ustálenou dlhodobou praxou vydávajúceho orgánu sa zároveň uverejňuje v Ú. v. EÚ, musí začať plynúť od dňa uverejnenia, ku ktorej treba podľa článku 59 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu pripočítať 15 dní.

Toto riešenie sa núka o to viac vzhľadom na konkrétne okolnosti rozhodnutia 2018/873, ktoré bolo oznámené rumunským orgánom a uverejnené, z ktorých vyplývajú rozdiely v podstatných znakoch medzi oznámeným a uverejneným rozhodnutím.

iii. Všeobecný súd porušil zásadu právnej istoty, keďže považoval nezrovnalosť, na ktorú upozornilo Rumunsko, [týkajúcu sa druhu opravy „sumă estimată“ (odhadovaná suma) oproti „rată forfetară“ (paušálna)] za drobnú redakčnú chybu v oznámenom a uverejnenom texte, ku ktorej však nedošlo v rámci správneho konania a ktorú neobsahovala ani súhrnná správa, pričom nespôsobovala nejasnosť pokiaľ išlo o povahu opravy.

iv. Všeobecný súd porušil článok 263 ZFEÚ keď rozhodol, že rozdiely medzi oznámeným a uverejneným textom v Ú. v. EÚ, ktoré sa týkajú ustanovení nariadenia 2018/873 určeného ostatným členským štátom Únie vzhľadom na privilegované postavenie členského štátu ako žalobcu, sú irelevantné a neúčinné.

B. Porušenie zásady kontradiktórnosti vzhľadom na článok 64 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

Rumunsko sa domnieva, že Všeobecný súd porušil zásadu kontradiktórnosti, keď rozhodol neumožniť rumunským orgánom zaujať stanovisko k informáciám, ktoré poskytla Komisia ako odpoveď na otázku Všeobecného súdu a na základe ktorých sa žaloba zamietla ako neprípustná.

____________

1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/873 z 13. júna 2018, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 152, 2018, s. 29).