Language of document :

Pritožba, ki jo je Romunija vložila 27. junija 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 30. aprila 2019 v zadevi T-530/18, Romunija/Komisija

(Zadeva C-498/19 P)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Pritožnik: Romunija (zastopniki: C.-R, Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim, M. Chicu, agenti)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

ugodi pritožbi in v celoti razveljavi sklep Splošnega sodišča v zadevi T-530/18, ponovno razsodi v zadevi T-530/18 in ugodi tožbi za ugotovitev delne ničnosti Izvedbenega sklepa 2018/873 z dne 13. junija 2018 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)1 :

a. v celoti kar zadeva podukrep 1a (znesek 13.184.846,61 EUR za leti 2015 in 2016)

b. v celoti kar zadeva podukrepe 3a, 5a, 3b, 4b (znesek 45.532.000,96 EUR za leta 2014, 2015 in 2016) ter, podredno, deloma za obdobje pred 19. septembrom 2015 (znesek 21.315.857,50 EUR)

ali

ugodi pritožbi, v celoti razveljavi sklep Splošnega sodišča v zadevi T-530/18, zadevo T-530/18 vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, ki naj pri odločanju ugodi tožbi za razglasitev ničnosti in za delno ničen razglasi Izvedbeni sklep (EU) 2018/873 z dne 13. junija 2018, kot je navedeno zgoraj;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

A. Kršitev členov 263 in 297 PDEU in načela pravne varnosti

i. Splošno sodišče s pravnega vidika ni pravilno ocenilo popolnosti in pravilnosti vročitve in je vročitev Komisije napačno opredelilo kot primerno za začetek teka roka iz člena 263 PDEU. Ta pristop Splošnega sodišča krši tudi načelo pravne varnosti.

Romunija meni, da je obstoj kakršne koli napake glede bistvenih elementov sklepa kot je sklep 2018/873 vpliva na veljavnost vročitve in poraja vrsto vprašanj z vidika pravne varnosti. Zato je obstoj napak, kot so te, ki jih je ugotovilo Splošno sodišče, zadosten, da vročitev Komisije ne more povzročiti začetka teka roka iz člena 263 PDEU.

Splošno sodišče je razlike med objavljeno različico in vročeno različico Sklepa 2018/873 opredelilo kot minimalne, pri čemer se je oprlo na dejstvo, da to ne more vplivati na razumevanje besedila sklepa, ker pojem „znesek“ lahko ustreza le vrsti popravka „ocenjeni znesek“ . Romunija ugotavlja, da ta vrsta popravka ne obstaja in da je pravno razlogovanje Splošnega sodišča napačno ter da je mogoče ugotoviti, da ta očitno lahko vpliva na razumevanje besedila Sklepa 2018/873 in da je njegova vročitev neveljavna.

ii. Splošno sodišče je storilo napako pri razlagi člena 263 v povezavi s členom 297, saj ni upoštevalo učinkov objave Sklepa 2018/873 v Uradnem listu, z vidika učinkovitega obveščanja in načela pravne varnosti.

Z vidika člena 263, šesti odstavek, PDEU je za izvrševanje pravice do pravnega sredstva upoštevno natančno poznavanje vsebine izpodbijanega akta Evropske unije, ne pa kdaj je ta začel veljati oziroma od kdaj ima pravne učinke.

Trenutek, od katerega začne teči rok dveh mesecev za vložitev ničnostne tožbe zoper akt kot je Sklep 2018/873, ki mora biti vročen in ki je v skladu z ustaljeno in dolgotrajno prakso avtorja tudi objavljen v UL, mora biti objava, kateri se prišteje 14 dni, ki so določeni v členu 59 Poslovnika Splošnega sodišča.

Taka rešitev je še toliko bolj potrebna, če se upoštevajo konkretne okoliščine, v katerih je bil Sklep 2018/873 vročen romunskim organom in objavljen – okoliščine, iz katerih izhaja razlika med vročenim besedilom in objavljenim besedilom glede bistvenih elementov sklepa.

iii. Splošno sodišče je kršilo načelo pravne varnosti, ko je presodilo, da je ena od pomanjkljivosti, na katere je opozorila Romunija (ki se nanaša na vrsto popravka – „ocenjeni znesek“ namesto „pavšalni znesek“) manjša redakcijska napaka, ki je bila storjena v besedilu, ki je bilo vročeno in objavljeno, vendar ni bila storjena v okviru upravnega postopka niti v zbirnem poročilu, in da ne ustvarja zmede glede narave popravka.

iv. Splošno sodišče je kršilo člen 263 PDEU, ker je za neupoštevne in brezpredmetne štelo razlike med vročenim besedilom in besedilom, objavljenim v UL, ki se nanašajo na določbe Sklepa 2018/873, ki so naslovljene na druge države članice Evropske unije, ob upoštevanju statusa države članice kot privilegiranega tožnika.

B. Kršitev načela kontradiktornosti tudi z vidika člena 64 Poslovnika Splošnega sodišča

Romunija navaja, da je Splošno sodišče kršilo načelo kontradiktornosti, saj romunskim organom ni dalo možnosti, da zavzamejo stališče glede informacij, ki jih je Komisija posredovala v odgovor na vprašanje sodišča Unije, kar so bile informacije, ki so bile podlaga za zavrženje vložene tožbe kot nedopustne.

____________

1 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/873 z dne 13. junija 2018 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (UL 2018, L 152, str. 29).