Language of document :

Överklagande ingett den 27 juni 2019 av Rumänien av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 30 april 2019 i mål T-530/18, Rumänien mot kommissionen

(Mål C-498/19 P P)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Klagande: Rumänien (ombud: C.-R, Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim och M. Chicu)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska:

Bifalla överklagandet, upphäva tribunalens beslut i mål T-530/18 i sin helhet, göra en förnyad prövning av mål T-530/18 och bifalla talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/873 av den 13 juni 2018 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)1 enligt följande:

a)    såvitt gäller delåtgärd 1a i dess helhet (med ett belopp om 13 184 846,61 euro för räkenskapsåren 2015 och 2016) ;

b)    såvitt gäller delåtgärd 3a, 5a, 3b et 4b i deras helhet (med ett belopp om 45 532 000,96 euro för räkenskapsåren 2014, 2015 och 2016) och, i andra hand, delvis för tiden före den 19 september 2015 (med ett belopp om 21 315 857,50 euro) .

eller

Bifalla överklagandet, upphäva tribunalens beslut i mål T-530/18 i sin helhet och återförvisa mål T-530/18 till tribunalen som, vid sin förnyade prövning av målet, ska bifalla talan om ogiltigförklaring och delvis ogiltigförklara genomförandebeslut (EU) 2018/873 i enlighet med vad som anges ovan,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

A. Åsidosättande av artiklarna 263 och 297 FEUF samt av rättssäkerhetsprincipen

i. Tribunalen gjorde en felaktig rättslig bedömning av huruvida delgivningen skett på ett fullständigt och korrekt sätt och slog felaktigt fast att kommissionens delgivning medförde att den frist som föreskrivs i artikel 263 FEUF började löpa. Tribunalens tillvägagångssätt strider mot rättssäkerhetsprincipen.

Rumänien anser att alla former av felaktigheter avseende väsentliga omständigheter i ett beslut, såsom beslut 2018/873, medför att delgivningen äventyras och ger upphov till allvarliga problem med avseende på rättssäkerhetsprincipen. Förekomst av den typ av felaktigheter som tribunalen har konstaterat är således tillräckligt för att den delgivning som kommissionen genomfört inte ska medföra att tidsfristen i artikel 263 FEUF börjar löpa.

Tribunalen fann att skillnaderna mellan den publicerade versionen och den version som delgavs i beslut 2018/873 var mycket små. Tribunalen grundade sig i detta avseende på att skillnaderna inte hindrade förståelsen av beslutstexten, eftersom ordet ”sumă” (belopp) endast kan motsvara korrigeringstypen ”sumă estimată” (uppskattat belopp). Då denna typ av korrigering inte existerar anser Rumänien att tribunalens resonemang är felaktigt, att detta helt uppenbart utgör hinder för att förstå texten i beslut 2018/873 och att delgivningen av nämnda beslut därför inte kunnat ske.

ii. Tribunalen har gjort en felaktig tolkning av artikel 263 FEUF, jämförd med artikel 297 FEUF, då den underlåtit att beakta verkningarna av att beslut 2018/873 publicerades i Europeiska unionens officiella tidning med avseende på en effektiv information och rättssäkerhetsprincipen.

Vad som är relevant för talerätten – såvitt gäller artikel 263 sjätte stycket FEUF – är att ges effektiv information om innehållet i den angripna unionsrättsakten och inte från och med vilken tidpunkt denna trädde ikraft eller har rättsverkningar.

Tidfristen om två månader för att väcka talan om ogiltigförklaring av en rättsakt såsom beslut 2018/873 – som ska delges men som, i enlighet med fast och långtida praxis hos den myndighet som antagit rättsakten, också publiceras i Europeiska unionens officiella tidning – ska börja löpa från och med dagen för publiceringen med tillägg för de fjorton dagar som föreskrivs i artikel 59 i tribunalens rättegångsregler.

Lösningen gör sig desto mer gällande med hänsyn till de konkreta omständigheter under vilka beslut 2018/873 delgavs rumänska myndigheter och publicerades. Dessa omständigheter visar att det föreligger skillnader mellan den delgivna och den publicerade texten och att de rör för beslutet väsentliga omständigheter.

iii. Tribunalen har åsidosatt rättssäkerhetsprincipen då den fann att en av de inkonsekvenser som Rumänien påpekat [avseende korrigeringstypen ”sumă estimată” (uppskattat belopp) jämförd med ”rată forfetară” (schablonbelopp)] utgjorde ett mindre redaktionellt fel som gjorts i den delgivna och publicerade texten, men som inte förekom varken under det administrativa förfarandet eller i sammanfattningsrapporten, och som inte gav upphov till någon förväxling vad gäller typ av korrigering.

iv. Tribunalen har åsidosatt artikel 263 FEUF då den slog fast att skillnaderna mellan den delgivna texten och den text som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning – som avser bestämmelser i beslut 2018/873 som är avsedda för andra medlemsstater i unionen – var irrelevanta och utan verkan mot bakgrund av medlemsstatens ställning som privilegierad sökande.

B. Åsidosättande av den kontradiktoriska principen, inbegripet med avseende på artikel 64 i tribunalens rättegångsregler.

Rumänien anser att tribunalen har åsidosatt den kontradiktoriska principen genom att inte ge rumänska myndigheter möjlighet att ta ställning till den information som kommissionen lämnat som svar på en fråga från tribunalen. Denna information utgjorde i sin tur grund för att avvisa talan.

____________

1 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/873 av den 13 juni 2018 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (EUT L 152, 2018, s. 29)