Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 6. juni 2019, Viasat Broadcasting UK Ltd mod TV2/Danmark A/S, Kongeriget Danmark

(Sag C-445/19)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Østre Landsret

Part(er)

Sagsøger: Viasat Broadcasting UK Ltd

Sagsøgte: TV2/Danmark A/S,

Kongeriget Danmark

Præjudicielle spørgsmål

1)    Gælder forpligtelsen for en national domstol til at pålægge en støttemodtager at betale ulovlighedsrenter, jf. CELF-dommen1 , også i en situation som den foreliggende, hvor den ulovlige statsstøtte udgjorde public service-kompensation, der efterfølgende er fundet forenelig med det indre marked efter TEUF artikel 106, stk. 2, og hvor godkendelsen er sket på grundlag af en vurdering af hele public servicevirksomhedens samlede økonomi, herunder dens kapitalisering?

2)    Gælder forpligtelsen for en national domstol til at pålægge en støttemodtager at betale ulovlighedsrenter, jf. CELF-dommen, også beløb, som under omstændigheder som i den foreliggende sag er overført fra støttemodtageren til tilknyttede virksomheder i henhold til en offentligretlig forpligtelse, men som ved en endelig kommissionsafgørelse er kvalificeret som en fordel i TEUF artikel 107, stk. 1ʼs forstand til støttemodtageren?

3)    Gælder forpligtelsen for en national domstol til at pålægge en støttemodtager at betale ulovlighedsrenter, jf. CELF-dommen, også statsstøtte, som støttemodtageren under omstændigheder som i den foreliggende sag har modtaget fra en offentligt kontrolleret virksomhed, idet sidstnævntes midler delvist hidrører fra salg af støttemodtagerens ydelser?

____________

1     Domstolens dom af den 12. februar 2008 (sag C-199/06, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, EU:C:2008:79)