Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 6. júna 2019 – Viasat Broadcasting UK Ltd/TV 2/Danmark A/S, Dánske kráľovstvo

(vec C-445/19)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Viasat Broadcasting UK Ltd

Žalovaní: Danmark A/S, Dánske kráľovstvo

Prejudiciálne otázky

Vzťahuje sa povinnosť vnútroštátneho súdu nariadiť príjemcovi pomoci zaplatenie úrokov za obdobie nezákonnosti (pozri rozsudok vo veci CELF1 ) aj na situáciu, o akú ide v prejednávanej veci, v rámci ktorej nezákonná štátna pomoc predstavovala náhradu za službu vo verejnom záujme, ktorá bola následne vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom v zmysle článku 106 ods. 2 ZFEÚ a v rámci ktorej bolo udelené schválenie na základe posúdenia celkovej finančnej situácie celého verejnoprávneho podniku vrátane jeho kapitalizácie?

Vzťahuje sa povinnosť vnútroštátneho súdu nariadiť príjemcovi pomoci zaplatenie úrokov za obdobie nezákonnosti (pozri rozsudok vo veci CELF) aj na sumy, ktoré sú, za okolností, o aké ide v prejednávanej veci, prevádzané príjemcom pomoci na spriaznené podniky v zmysle povinnosti vyplývajúcej z verejného práva, ktoré sú však určené konečným rozhodnutím Komisie ako predstavujúce výhodu pre príjemcu pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ?

Vzťahuje sa povinnosť vnútroštátneho súdu nariadiť príjemcovi pomoci zaplatenie úrokov za obdobie nezákonnosti (pozri rozsudok vo veci CELF) aj na štátnu pomoc, ktorú príjemca pomoci, za okolností, o aké ide v prejednávanej veci, získal od štátom kontrolovaného podniku, za predpokladu, že prostriedky tohto podniku sú z časti získané z predaja služieb príjemcu pomoci?

____________

1 Rozsudok z 12. februára 2008 (C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, EU:C:2008:79).