Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 6. junija 2019 – Viasat Broadcasting UK Ltd v TV 2/Danmark A/S, Kraljevina Danska

(Zadeva C-445/19)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Viasat Broadcasting UK Ltd

Toženi stranki: TV 2/Danmark A/S, Kraljevina Danska

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali se obveznost nacionalnega sodišča, da prejemniku pomoči naloži plačilo obresti za nezakonito pomoč (glej sodbo CELF1 ), nanaša tudi na položaj, kakršen je ta v obravnavani zadevi, v katerem je nezakonita državna pomoč pomenila nadomestilo za javno storitev, za katerega se je naknadno ugotovilo, da je na podlagi člena 106(2) PDEU združljivo z notranjim trgom, in v katerem je bila dana odobritev na podlagi presoje skupnega finančnega položaja celotnega podjetja, ki opravlja javno službo, vključno z njegovo kapitalizacijo?

2.    Ali se obveznost nacionalnega sodišča, da prejemniku pomoči naloži plačilo obresti za nezakonito pomoč (glej sodbo CELF), nanaša tudi na zneske, ki jih prejemnik pomoči v okoliščinah, kakršne so te iz obravnavane zadeve, na podlagi obveznosti javnega prava sicer prenese na povezana podjetja, vendar pa so s končno odločbo Komisije opredeljeni kot prednost za prejemnika pomoči v smislu člena 107(1) PDEU?

3.    Ali se obveznost nacionalnega sodišča, da prejemniku pomoči naloži plačilo obresti za nezakonito pomoč (glej sodbo CELF), nanaša tudi na državno pomoč, ki jo je prejemnik pomoči v okoliščinah, kakršne so te iz obravnavane zadeve, prejel od podjetja pod javnim nadzorom, ob upoštevanju tega, da so prihodki slednjega deloma nastali s prodajo storitev prejemnika pomoči?

____________

1 Sodba z dne 12. februarja 20018 (Zadeva C-199/06, CELF in Ministre de la Culture et de la Communication, EU:C:2008:79).