Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-125/18. sz., Associazione GranoSalus kontra Bizottság ügyben 2019. február 14-én hozott ítélete ellen az Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) által 2019. április 15-én benyújtott fellebbezés

(C-313/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) (képviselő: G. Dalfino ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Jogalapok és fontosabb érvek

1.    A Törvényszék végzésének megtámadására az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésének, az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikke és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. és 13. cikke együttes rendelkezésének megsértése okán került benyújtásra.

2.    A jelen ügyben fellebbező fél elsősorban az EUMSZ 263. cikke negyedik bekezdésének megsértésére hivatkozik, mivel a Törvényszék figyelmen kívül hagyta azt a körülményt, amely miatt az Associazione Granosalus kereshetőségi joggal rendelkezik tagjai egyéni kereshetőségi joga értelmében, mivel a megtámadott (EU) 2017/2324 végrehajtási rendelet „őket közvetlenül és személyükben érinti”, mivel egy „őket közvetlenül érintő olyan rendeleti jellegű jogi aktus, amely nem tartalmaz végrehajtási intézkedéseket”.

E tekintetben az Associazione azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta az említett rendelkezést, mivel kizárta, hogy teljesül a személyes érintettség követelménye, mivel „a megtámadott jogi aktus általános fogyasztói és uniós polgári minőségükben érinti állítólagosan a felperes egyes tagjait” (a végzés 57. pontja).

A GranoSalus tagjai mint felperesek e minősítése azonban téves a társulási alapokmány fényében, amely az Associazionét, és így tagjait a fogyasztók és a mezőgazdasági termelők védelmi érdekének képviselői és előmozdítói, többek között „ellenakciók végrehajtása által, különösen közösségi jogterületen, a mikotoxinok és egyéb szennyezőanyagokra vonatkozó határértékek esetleges megemelésével szemben a fogyasztók, és különösképpen a gyermekek egészségének védelme érdekében”.

Mivel teljesül a személyes érintettség követelménye, és mivel e követelmény kumulatív egységet képez a közvetlen érintettséggel, a Törvényszék téves megállapítást tett, mivel ezt nem vette figyelembe.

3    Az Associazione többek között azt állítja, hogy a Törvényszék tévedést követett el a végzésében, amikor megállapította, hogy nem teljesül a közvetlen érintettség követelménye az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése utolsó tagmondatának értelmében vett megtámadhatóság viszonylatában, a megtámadott (EU) 2017/2324 rendeletet végrehajtó feltételezett nemzeti intézkedések értelmében, a határozatot e tekintetben „a glifozát hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan a tagállamok által kiadott forgalombahozatali engedélyek meghosszabbítására” irányuló feltételezett hatáskörrel indokolva, e körülményt úgy ítélve meg, hogy az „az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésének utolsó tagmondata értelmében vett, a megtámadott jogi aktus végrehajtási intézkedéseinek” minősülhet (a megtámadott végzés 84. és 85. pontja).

Ezen értékelés azon, iratokkal bizonyított körülmény miatt téves, hogy az a tagállam, amelyben az Associazione és tagjainak székhelye található (Olaszország), a 2017/2324 rendeletet a Ministero della Salute (egészségügyi minisztérium) 2017. december 19-i közleményével ültette át, amely pusztán megújította a glifozát hatóanyag jóváhagyását egy legfeljebb öt éves időtartamra, ugyanakkor 2022. december 15-ig meghosszabbította a glifozát tartalmú növényvédő szerek engedélyeit, anélkül, hogy bármely értékelő jellegű mérlegelést végzett volna, akár a 2324/2017 rendelet I. és II. mellékletében található műszaki előírások tekintetében is.

Az Associazione arra hivatkozik, hogy még ha a 2017. december 19-i minisztériumi közleményt végrehajtó intézkedésnek kell is tekintetni, a Törvényszék nem állapította meg, hogy maga a közlemény nem támadható meg a nemzeti bíróságok előtt, mivel ezt kizárja az olasz szabályozás és a vonatkozó ítélkezési gyakorlat (Consiglio di Stato, 2005. november 9-i 6243. sz. ítélet).

4.    Az Associazione tehát az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésének megsértése, illetve az eredeti kereset tárgyának figyelmen kívül hagyása miatt vitatja a végzést. E tekintetben azt állítotja, hogy a Törvényszék nem vette figyelembe, hogy a megtámadott rendeletnek az Associazione, és ezért tagjai közvetlen érintettsége a glifozát hatóanyag potenciálisan rákkeltő jellegéből ered (lásd a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség 2015. március 20-án közzétett elemzését, amelyet a megtámadott 2017/2324 rendelet nem vett figyelembe), amely anyag jóváhagyása kizárólag az Európai Unió hatásköre, és nem a tagállamok engedélyezési hatáskörébe tartozik, tehát a növényvédő szer nemzeti engedélyezése nem von maga után semmiféle értékelést a glifozát hatóanyag tekintetében, amelyet már előzetesen jóváhagyott az Európai Unió, kizárva tehát, hogy az olasz államnak hatáskörében áll engedélyezni/megtagadni növényvédő szerek forgalombahozatalát a glifozát hatóanyagra hivatkozással. Az ügyben tehát a Törvényszék úgy értékelte az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése utolsó tagmondatának előfeltevéseit, hogy nem vette figyelembe a tárgyaláson elhangzottakat, vagyis azt a körülményt, hogy a glifozát maradványa felbukkanhat a földalatti vizekben, az élelmiszerekben (tészta) és a földben, azon mindebből következő kárral együtt, amelyet e szer forgalombahozatala okoz a területen, a tagállamok állampolgárainak, valamint azon érdekekben, amelyeket az Associazione, és rajta keresztül a tagjai képviselnek.

Következésképpen a Törvényszéknek e körülményre és a GranoSalus társulási alapokmányának rendelkezéseire, nemkülönben tagjainak minősített helyzetére figyelemmel kellett volna értékelnie a hivatkozott 263. cikk szerinti érintettséget, amit nem tett meg a végzésben.

5.    A fentiek alapján az Associazione vitatta az EUMSZ. 263. cikk negyedik bekezdésének az elsőfokú bíróság által adott értelmezését, amely végül is eltorzította annak hatályát és az uniós jogalkotó szándékát. A fellebbező e tekintetben több korábbi főtanácsnoki indítványban tett megállapításra hivatkozott (lásd többek között: a C-456/11 P ügyre, a C-583/11 P ügyre, valamint a C-622/16 P-C-624/16 P ügyre vonatkozó főtanácsnoki indítványokat), amely szerint az ilyen megszorító értelmezés végül is megfosztaná jelentésétől és konkrét hasznosságától a 263. cikket.

Ennek alapján az Associazione azt kifogásolja, hogy az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésének utolsó tagmondatának értelmezése – amelyre a megtámadott végzés vonatkozik – nyilvánvalóan ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével („Mindenkinek, akinek az Unió joga által biztosított jogait és szabadságait megsértették, az e cikkben megállapított feltételek mellett joga van a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és észszerű időn belül tárgyalja”), valamint az Emberi jogok Európai Egyezményének 6. cikkével (Tisztességes tárgyaláshoz való jog) és 13. cikkével (Hatékony jogorvoslathoz való jog), ily módon megakadályozva annak előírt lehetőségét, hogy a Törvényszékhez lehessen fordulni közvetlen érintettség esetén, igazolatlanul megsértve az EU jogrendje által létrehozott jogok védelmét.

Kérelmek

Az Associazione GranoSalus azt kéri a Bíróságtól, hogy helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-125/18. sz. ügyben hozott végzést, amely elfogadhatatlannak nyilvánította a keresetet, és kizárta az Associazione tagjainak kereshetőségi jogát egyfelől azért, mert feltételezetten nem voltak személyükben érintettek a megtámadott rendelet okán, másfelől pedig a nemzeti végrehajtási intézkedések okán, amelyek szintén kizárják a közvetlen érintettséget, és nyilvánítsa elfogadhatónak az (EU) 2017/2324 rendelet megsemmisítésére irányuló keresetet, az ebben szereplő –akár vizsgálat iránti kérelmekkel együtt, és rendelje el az ügynek a Törvényszék elé történő visszautalását, hogy az érdemben dönthessen.

____________