Language of document :

Žaloba podaná dne 16. května 2019 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-384/19)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve a E. Sanfrutos Cano, agentes)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Soudní dvůr konstatoval, že Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 7 odst. 1 a 5 a z čl. 15 odst. 1 směrnice 2007/60/ES1 v rozsahu, v němž odkazuje na oblastí povodí ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura; ES123 Lanzarote; ES124 Tenerife; ES125 La Palma; ES126 La Gomera a ES127 El Hierro;

konstatoval, že Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice 2007/60/ES v rozsahu, v němž odkazuje na oblasti povodí ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura a ES125 La Palma;

uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Z informací poskytnutých španělskými orgány vyplývá, že Španělsko ve lhůtě stanovené směrnicí, která uplynula dne 22. prosince 2015, nevyhodnotilo, nedokončilo a nezveřejnilo plány pro zvládání povodňových rizik pro oblasti povodí ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera a ES127 El Hierro. Komise neobdržela ani opis uvedených plánů, jak požaduje čl. 15 odst. 1 směrnice.

Navíc, ve třech oblastech povodí – ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura a ES125 La Palma – nebyla informační a konzultační fáze dosud zahájena, nebo v každém případě nebyla dokončena. V důsledku toho má Komise za to, že Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj plynou z čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice 2007/60/ES, v rozsahu, v němž odkazuje na uvedené tři oblasti povodí.

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Úř. věst. 2007, L 288, s. 27).