Language of document :

Sag anlagt den 16. maj 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-384/19)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved E. Manhaeve og E. Sanfrutos Cano, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7, stk. 1 og 5, og artikel 15, stk. 1, i direktiv 2007/60/EF 1 med hensyn til vandområdedistrikterne ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera og ES127 El Hierro.

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 10, stk. 1 og 2, i direktiv 2007/60/EF med hensyn til vandområdedistrikterne ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura og ES125 La Palma.

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det fremgår af de oplysninger, som de spanske myndigheder har fremlagt, at Spanien ikke inden udløbet af den i direktivet fastsatte frist den 22. december 2015 har udarbejdet, færdiggjort og offentliggjort risikostyringsplanerne for oversvømmelser for vandområdedistrikterne ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera og ES127 El Hierro. Kommissionen har heller ikke modtaget kopi af nævnte planer som krævet i henhold til direktivets artikel 15, stk. 1.

Desuden er den offentlige oplysnings- og høringsfase for tre vandområdedistrikter – ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura og ES125 La Palma – endnu ikke blevet gennemført eller er i hvert fald ikke blevet afsluttet. Det er følgelig Kommissionens opfattelse, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 10, stk. 1 og 2, i direktiv 2007/60/EF med hensyn til disse tre vandområdedistrikter.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23.10.2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (EUT 2007, L 288, s. 27).