Language of document :

Žaloba podaná 16. mája 2019 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-384/19)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Manhaeve a E. Sanfrutos Cano, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Španielske kráľovstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 7 ods. 1 a 5 a z článku 15 ods. 1 smernice 2007/60/ES1 , čo sa týka správnych území povodia ES120 Gran Canaria; ES 122 Fuerteventura; ES 123 Lanzarote; ES 124 Tenerife; ES 125 La Palma; ES 126 La Gomera a ES 127 El Hierro,

určil, že Španielske kráľovstvo si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 10 ods. 1 a 2 smernice 2007/60/ES, čo sa týka správnych území povodia ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura a ES 125 La Palma.

zaviazal Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Z informácií oznámených španielskymi orgánmi vyplýva, že Španielske kráľovstvo v lehote stanovenej smernici, ktorá uplynula 22. decembra 2015, nestanovilo, nedokončilo a neuverejnilo plány manažmentu povodňových rizík, čo sa týka správnych území povodia ES120 Gran Canaria; ES 122 Fuerteventura; ES 123 Lanzarote; ES 124 Tenerife; ES 125 La Palma; ES 126 La Gomera a ES 127 El Hierro. Komisii nebola doručená kópia týchto plánov, ako požaduje článok 15 ods. 1 smernice.

Navyše, v troch správnych územiach povodia - ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura a ES 125 La Palma - nebola informačná a konzultačná fáza ešte uskutočnená alebo ešte dokončená. Komisia preto konštatuje, že Španielske kráľovstvo si nesplnilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 10 ods. 1 a 2 smernice 2007/60/ES, čo sa týka týchto troch správnych území povodia.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Ú. v. EÚ L 288, 2007, s. 27).