Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 17. juni 2019 – Friends of the Irish Environment Limited mod Commissioner for Environmental Information

(Sag C-470/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court (Irland)

Parter i hovedsagen

Appellant: Friends of the Irish Environment Limited

Appelindstævnt: Commissioner for Environmental Information

Første procesdeltager: The Courts Service of Ireland

Præjudicielt spørgsmål

Er kontrol med aktindsigt i sagsakter i sager, hvor der er afsagt endelig dom, hvor fristen for appel er udløbet, og der ikke verserer en appel eller er fremsat en anmodning om genoptagelse, men hvor genoptagelse under særlige omstændigheder er mulig, udøvelse af dømmende myndighed som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 1 af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF?

____________

1     EUT 2003, L 41, s. 26.