Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 17.6.2019 – Friends of the Irish Environment Limited v. Commissioner for Environmental Information

(asia C-470/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Friends of the Irish Environment Limited

Vastapuoli: Commissioner for Environmental Information

Ensimmäinen muu osapuoli: Courts Service of Ireland

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sellaiseen menettelyyn, jossa on annettu lopullinen tuomio, valitusaika on päättynyt ja jossa ei ole vireillä valitusta tai uutta kannetta mutta jossa on erityistapauksissa mahdollista tehdä uusia hakemuksia, liittyvän tuomioistuimen asiakirja-aineiston tutustuttavaksi saamisen hallinnassa kyse ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta 28.1.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY1 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tuomiovallan käytöstä?

____________

1 EYVL 2003, L 41, s. 26.