Language of document :

2019 m. birželio 17 d. High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Friends of the Irish Environment Limited / Commissioner for Environmental Information

(Byla C-470/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Friends of the Irish Environment Limited

Atsakovas: Commissioner for Environmental Information

Pirmoji pranešimo šalis: The Courts Service of Ireland

Prejudicinis klausimas

Ar galimybės susipažinti su teismo bylos dokumentais kontrolė, kai byloje galutinis sprendimas yra priimtas, sprendimo apskundimo terminas yra pasibaigęs, joks skundas ir joks kitas pareiškimas nėra pateiktas, tačiau tam tikromis aplinkybėmis kiti pareiškimai gali būti pateikti, laikytina „teisminių funkcijų“ vykdymu, kaip tai suprantama pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB1 dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/313/EEB 2 straipsnio 2 dalį?

____________

1 OLL 41, 2003, p. 26.