Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. jūnijā iesniedza High Court (Īrija) – Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information

(Lieta C-470/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court

Pamatlietas puses

Prasītāja: Friends of the Irish Environment Limited

Atbildētājs: Commissioner for Environmental Information

Pirmais lietas dalībnieks, kas iestājies lietā: Courts Service of Ireland

Prejudiciālais jautājums

Vai kontrolēta piekļuve tiesu dokumentiem par procesu, kurā ir pieņemts galīgais spriedums, notecējis termiņš pārsūdzības iesniegšanai un nav iesniegta pārsūdzība vai pieteikums par turpināšanu, bet noteiktos apstākļos ir iespējami turpmāki pieteikumi, ir “tiesu varas” īstenošana Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvas 2003/4/EK 1 par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu 2. panta 2. punkta nozīmē?

____________

1 OV 2003, L 41, 26. lpp.